ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും

Representative Text

1 ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും
എൻ രക്ഷകൻ സ്തുതി
ദൈവമഹ-ത്വം രാജനു
നിൻ കൃപയിൻ ജയം

2 കാരുണ്യവാനാം ദൈവമേ
ഘോഷിപ്പാൻ ശകതി താ
ഭൂ-ലോകമെങ്ങും ഘോഷിപ്പാൻ
നിൻ നാമത്തിൻ സ്തുതി

3 ഭയം നീക്കും യേശു നാമം
ആകുലം പോക്കീടും
പാപിക്കതു ഇമ്പസ്വരം
ദേഹത്തിനു സൌഖ്യം

4 പാപശക്തി താൻ തകർക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യം ഏകുമേ
തൻ രക്തമോ വെണ്മയാക്കും
എനിക്കതു സ്വന്തം

5 താൻ കല്പിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും
പുതുജീവൻ നൽകും
ദുഖിക്കുന്നോർ ആനന്ദിക്കും
വിശ്വസിക്കുമവർ

6 ഊമരും ബധിതരുമെ
തൻ നാമം വാഴ്ത്തീടിൻ
കുരുടരേ മുടന്തരേ
ആനന്ദിപ്പിൻ മോദാൽ

7 നിൻ തലയോ ക്രിസ്തുവത്രേ
നിൻ പാപം മോചിച്ചു.
താഴെയത്രേ നിൻ സ്വർപുരി
സ്വർ സ്നേഹം നിൻ സ്വന്തം

8 മഹത്വം സ്നേഹം സ്തുതിയും
എന്നും ദൈവത്തിനു
വാനത്തിലും ഭൂമിയിലും
ശുദ്ധർ ചൊല്ലും സ്തുതി

9 ഉയർത്തിതാ നീതി സൂര്യൻ
ഇന്നെന്ന സുദിനേ
ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ആത്മാവിൽ
നിറച്ചവൻ ശാന്തി

10 കലാശിച്ചു കഠോരപോർ
എൻ വ്യാകുലം പോക്കി
പുതു ജീവൻ പ്രാപിച്ചു ഞാൻ
പുതിയ ജീവിയായ്

11 എൻ ഹൃദയേ വിശ്വസിച്ചു
ദിവ്യ വിശ്വാസത്താൽ
ശുദ്ധാത്മാവേ സ്വീകരിച്ചു
രക്ഷകനെൻ സ്വന്തം

12 എൻ അനുഭവം തൻ രക്തം
ആത്മാവിൽ പുരട്ടി
ദൈവപുത്രൻ സ്നേഹിച്ചെന്നെ
എനിക്കായ് മരിച്ചു

13 തൻ വാഗ്ദത്തം സുസ്ഥിരമാം
ഞാൻ വിശ്വസ്തനാകും
സ്വർഗ്ഗമെൻ പാപം മോചിച്ചു
എൻ ഹൃത്തിൽ കുറിച്ചു

14 ഭൂലോകരെ നോക്കവനിൽ
ദൈവത്തെ വീക്ഷിപ്പിൻ
രക്ഷപ്പെടിൻ വിശ്വാസത്താൽ
കൃപയാൽ പ്രാപിപ്പിൻ

15 യാഗമായ കുഞ്ഞാടിന്മേൽ
നിൻ പാപത്തെ കാണ്‍ക
എല്ലാർക്കുമായ് യാഗമായോൻ
തൻ ആത്മാവെ നല്കി

16 പാപ ഉറക്കം വിട്ടിടിൻ
ദൈവം നല്കും ശോഭ
പാപത്തെ നീക്കി വെണ്മയായ്
തീർത്തീടും നിന്നെ താൻ

17 പാതകരെ പാപികളെ
വന്നാർത്തു ഘോഷിപ്പിൻ
നിനയ്കായും എനിക്കായും
മരിച്ചു രക്ഷകൻ

18 നിൻ പാപം മോചിച്ചെന്നു നീ
അറിഞ്ഞാശ്വസിപ്പിൻ
സ്വർഗ്ഗേ സ്നേഹം ഭൂവിൽ സ്വർഗ്ഗം
സ്വർ സ്നേഹം നിൻ ഭാഗ്യം

Source: The Cyber Hymnal #14433

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും (Ā-yiraṁ nāvāl pāṭiṭuṁ)
Title: ആ-യിരം നാവാൽ പാടിടും
English Title: O for a thousand tongues to sing
Author: Charles Wesley (1739)
Translator: Simon Zachariah (2013)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

AZMON

Lowell Mason (PHH 96) adapted AZMON from a melody composed by Carl G. Gläser in 1828. Mason published a duple-meter version in his Modern Psalmist (1839) but changed it to triple meter in his later publications. Mason used (often obscure) biblical names for his tune titles; Azmon, a city south of C…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14433

Suggestions or corrections? Contact us