ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമെ

Representative Text

1 ഭൂ-വാസികൾ സർ-വ്വ-രുമേ!
സ-ന്തോഷമുള്ള സ്വ-ര-ത്തെ
കർ-ത്താവിന്നുയർത്തീ-ടു-വിൻ
ആ-നന്ദത്തോടെ വ-ന്ദി-പ്പിൻ

2 യ-ഹോവ ദൈവം എ-ന്നു-മേ
നാം അല്ല അവൻ മാ-ത്ര-മേ
ന-മ്മെ നിർമ്മിച്ചു പാ-ലി-ച്ചു
തൻ ജനമായ്‌ വീണ്ടെ-ടു-ത്തു

3 തൻ ആലയേ പ്രവേ-ശി-പ്പിൻ
ആ-നന്ദത്തോടെ സ്തു-തി-പ്പിൻ
സ-ങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാ-ടു-വിൻ
സ-ന്തോഷത്തോടെ ഇ-രി-പ്പിൻ

4 തൻ സ്നേഹം നിത്യ-മു-ള്ളതു
തൻ കൃപ സ്ഥിര-മു-ള്ളതു
തൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒ-ക്കെ-യും
എ-പ്പോഴും താൻ നിവ-ർ-ത്തിക്കും

5 താ-ത പുത്രത്മാ-ക്കൾ-ക്കു-മേ
സ്വർ-ഭൂമി വാഴ്ത്തും നാ-ഥനും
മർ-ത്യരും വാനിൽ ദൂ-ത-രും
എന്നും പാടും സ്തോത്രം സ്തു-തി.

Source: The Cyber Hymnal #14866

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author (attributed to): William Kethe

William Kethe (b. Scotland [?], d. Dorset England, c. 1594). Although both the time and place of Kethe's birth and death are unknown, scholars think he was a Scotsman. A Protestant, he fled to the continent during Queen Mary's persecution in the late 1550s. He lived in Geneva for some time but traveled to Basel and Strasbourg to maintain contact with other English refugees. Kethe is thought to be one of the scholars who translated and published the English-language Geneva Bible (1560), a version favored over the King James Bible by the Pilgrim fathers. The twenty-five psalm versifications Kethe prepared for the Anglo-Genevan Psalter of 1561 were also adopted into the Scottish Psalter of 1565. His versification of Psalm 100 (All People that… Go to person page >

Text Information

First Line: ഭൂ-വാസികൾ സർ-വ്വ-രുമേ (Bhū-vāsikaḷ sar-vva-rumē)
Title: ഭൂവാസികൾ സർവ്വരുമെ
English Title: All people that on earth do dwell
Translator: Simon Zachariah
Author (attributed to): William Kethe
Meter: 8.8.8.8
Source: Anglo-Genevan Psalter (Geneva: 1561)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

OLD HUNDREDTH

This tune is likely the work of the composer named here, but has also been attributed to others as shown in the instances list below. According to the Handbook to the Baptist Hymnal (1992), Old 100th first appeared in the Genevan Psalter, and "the first half of the tune contains phrases which may ha…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14866
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14866

Suggestions or corrections? Contact us