ഭൂമിയിൻ ഭംഗിക്കായും

Representative Text

1 ഭൂമിയിൻ ഭം-ഗിക്കായും
വ്യോമ തേജ്ജ-സിന്നായും
നിത്യം ഞങ്ങ-ളിൻ ചുറ്റും
നിൽക്കും സ്നേ-ഹത്തിന്നായും

പല്ലവി:
സ്തു-തി യാഗമേ-റ്റുന്നു**
പി-താവേ, നി-നക്കെങ്ങൾ.

2 രാ-പ്പകലിൻ ഘ-ടികൾ
പൂ, വൃ-ക്ഷം, കു-ന്നു, തടം
സൂര്യൻ, ചന്ദ്ര-താരങ്ങൾ
സർ-വ്വങ്ങടെ ഭംഗിക്കായ് [പല്ലവി]

3 *കാഴ്ച്ച, കേൾവി നിൻ ദാനം
ഹൃത്തിൻ ശാന്തി സന്തോഷം
ശബ്ദം, കാഴ്ച നൽകുന്ന
സ്വർഗ്ഗ സന്തോഷത്തിനും [പല്ലവി]

4 മാതാപിതാ-ക്കൾ മ-ക്കൾ
സോദര സോ-ദരികൾ
സ്നേ-ഹിതരെ-ന്നിവരിൻ
സ്നേ-ഹതോഷാ-ദി-കൾക്കായ് [പല്ലവി]

5 ലോക-മെങ്ങും പ-വിത്ര
സ്നേ-ഹായാഗ-മർപ്പിച്ചു
ശുദ്ധ-കൈയ്ക-ളുയർത്തും
നിൻ തിരു സഭക്കായും [പല്ലവി]

6 *രക്ത സാക്ഷി-കൾക്കായും,
ദീർഘ-ദർശ്ശി -കൾക്കായും
ധീര സാക്ഷി-കൾക്കായും
ശൈശവ സ്തുതി-ക്കായും [പല്ലവി]

7 *ശുഭ്ര ധാരി കന്യക
കൃപയേറും മാതാവും
വി-ളങ്ങും നിൻ ഹൃത്തിനും
പാപമില്ലാ കർത്തന്നും [പല്ലവി]

8 മാനു-ഷർക്കു സൗ-ജന്യം
നീ നൽ-കും നൽ വരങ്ങൾ
ഭൂസ്വർ-ഗ്ഗ കൃ-പകളാം
ഭൂ പുഷ്പം, സ്വർ-മുകുളം [പല്ലവി]

**ക്രിസ്തോ സ്തുതി ചൊല്ലുന്നേ
എന്നു ആദ്യ രചനയിൽ കാണുന്നു.

Source: The Cyber Hymnal #14860

Author: Folliott Sandford Pierpoint

In the spring of 1863, Folliott S. Pierpoint (b. Bath, Somerset, England, 1835; d. Newport, Monmouthshire, England, 1917) sat on a hilltop outside his native city of Bath, England, admiring the country view and the winding Avon River. Inspired by the view to think about God's gifts in creation and in the church, Pierpont wrote this text. Pierpont was educated at Queen's College, Cambridge, England, and periodically taught classics at Somersetshire College. But because he had received an inheritance, he did not need a regular teaching position and could afford the leisure of personal study and writing. His three volumes of poetry were collected in 1878; he contributed hymns to The Hymnal Noted (1852) and Lyra Eucharistica (1864). "For the Be… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ഭൂമിയിൻ ഭം-ഗിക്കായും (Bhūmiyin bhaṁ-gikkāyuṁ)
Title: ഭൂമിയിൻ ഭംഗിക്കായും
Author: Folliott Sandford Pierpoint
Translator: Simon Zachariah
Language: English
Refrain First Line: സ്തു-തി യാഗമേ-റ്റുന്നു
Copyright: Public Domain

Tune

DIX (Kocher)

An early form of the tune DIX was composed by Conrad Kocher (b. Ditzingen, Wurttemberg, Germany, 1786; d. Stuttgart, Germany, 1872). Trained as a teacher, Kocher moved to St. Petersburg, Russia, to work as a tutor at the age of seventeen. But his love for the music of Haydn and Mozart impelled him t…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14860
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14860

Suggestions or corrections? Contact us