ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല്

ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല് വീട് പണിതു (Bud'dhimān pāṟamēl vīṭ paṇitu)

Author: Anonymous
Tune: THE WISE MAN
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല് വീട് പണിതു (3)
ബഹു ഘോരമായി മാരി ചൊരിഞ്ഞു
മാരി ചൊരിഞ്ഞു അതു പ്രളയമായ് തീർന്നു (3)
പാറമേല് നിന്ന വീട് വീണു പോയില്ല!

2 ബുദ്ധിഹീനൻ മണലിന്മേൽ വീട് പണിതു (3)
ബഹു ഘോരമായി മാരി ചൊരിഞ്ഞു
മാരി ചൊരിഞ്ഞു അത് പ്രളയമായ് തീർന്നു (3)
മണലിന്മേൽ നിന്ന വീട് വീണുപൊയല്ലോ!

3 യേശുവാകും പാറമേൽ നീ വീട് പണികിൽ (3)
നിൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടും
നിൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടു മേന്മ പ്രാപിക്കും (3)
ക്രിസ്തുവിൽ നീ നിത്യമായി വാണിടും നിത്യം.Source: The Cyber Hymnal #14855

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല് വീട് പണിതു (Bud'dhimān pāṟamēl vīṭ paṇitu)
Title: ബുദ്ധിമാൻ പാറമേല്
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14855

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14855

Suggestions or corrections? Contact us