ദാവീദിലും വൻ പുത്രൻ

ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ (Dāvīdiluṁ van pu-tran daivābhiṣiktane)

Author: James Montgomery; Translator: Simon Zachariah
Tune: ELLACOMBE
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ
വന്ദിപ്പിൻ, തൻ ഭര-ണം വന്നിതാജ്ഞാകാലം
ബാധ നീക്കി ബദ്ധ-ർക്കു സ്വാധീനം കൊടുത്തു
നീതി ഭരണം ചെയ്‍-വാൻ താനിതാ വരുന്നു!

2 പീഡിതരെ മോചി-പ്പാൻ വേഗം വരുന്നു താൻ
ബലഹീനനു ശ-ക്തി സഹായം താൻ മാത്രം
നൽകുമവർക്കു ഗാ-നം രാത്രിയിൽ ദീപവും
നശിച്ചിടുമാത്മാ-ക്കൾ തൻ കണ്ണിൽ പ്രിയരാം!

3 ഭക്തർ തന്നെ വണ-ങ്ങും ലോകാന്ത്യം വരെയും
താൻ വിധിയോതും ന്യാ-യാൽ തൻ പ്രിയർ വാഴ്ത്തീടും
നീതി, കരുണ സ-ത്യം തലമുറക്കേകും
താര ചന്ദ്രാദിയെ-ല്ലാം വാനിൽ വാഴുവോളം!

4 പുഷ്ടി ഭൂമിക്കു നൽ-കും വൃഷ്ടിപോൽ താൻ വരും
തോഷ സ്നേഹാദി തൻ-മുൻ പുഷ്പം പോൽ മുളെക്കും
അഗ്രദൂതനായ് ശാ-ന്തി അദ്രിമേൽ മുൻ പോകും
ഗിരി പിളർന്നു-റവായ് വരും നീതി താഴെ!

5 പരദേശികളാ-യോർ മുട്ടു മടക്കീടും
തൻ മഹത്വത്തെ കാ-ണാൻ ചുറ്റും കൂടുമവർ
ദ്വീപുകളിൽ വസി-പ്പോർ കാഴ്ചകളർപ്പിക്കും
ആഴിയിൻ നൽ പവി-ഴം തൻ കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കും!

6 മന്നർ വണങ്ങി തൻ-മുൻ പൊൻ ധൂപം അർപ്പിക്കും
സർവ്വ ജാതി വന്ദി-ക്കും സർവ്വരും സ്തുതിക്കും
തപോ ദാനങ്ങളു-മായ് ദ്വീപക്കപ്പൽക്കൂട്ടം
കടൽ ധനമർപ്പി-പ്പാൻ കൂടീടും തൻ പാദെ!

7 നിത്യവൃതജപ-ങ്ങൾ, ഉദ്ധരിക്കും തൻ മുൻ
വർദ്ധിച്ചീടും തൻ രാ-ജ്യം അന്തമില്ലാ രാജ്യം
ക്ഷീണ നാൾ നട്ട വി-ത്തെ പോണും ഗിരി ഹിമം
ഉലയും ലബനോ-ൻ പോൽ വളർന്നു തൻ കായ്കൾ!

8 സർവ്വ ശത്രുവെ വെ-ന്നു സിംഹാസനെ വാഴും
സർവ്വർക്കും ആശിസ്സ് നൽ-കി സർവ്വകാലം വാഴും
മാറ്റുവാൻ തൻ നിയ-മം മറ്റാർക്കും സാധിക്കാ
നിത്യം നിൽക്കും തൻ നാ-മം നിത്യസ്നേഹനാമം!

Source: The Cyber Hymnal #14695

Author: James Montgomery

James Montgomery (b. Irvine, Ayrshire, Scotland, 1771; d. Sheffield, Yorkshire, England, 1854), the son of Moravian parents who died on a West Indies mission field while he was in boarding school, Montgomery inherited a strong religious bent, a passion for missions, and an independent mind. He was editor of the Sheffield Iris (1796-1827), a newspaper that sometimes espoused radical causes. Montgomery was imprisoned briefly when he printed a song that celebrated the fall of the Bastille and again when he described a riot in Sheffield that reflected unfavorably on a military commander. He also protested against slavery, the lot of boy chimney sweeps, and lotteries. Associated with Christians of various persuasions, Montgomery supported missio… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദാവീദിലും വൻ പു-ത്രൻ ദൈവാഭിഷിക്തനെ (Dāvīdiluṁ van pu-tran daivābhiṣiktane)
Title: ദാവീദിലും വൻ പുത്രൻ
English Title: Hail to the Lord's anointed
Author: James Montgomery
Translator: Simon Zachariah
Meter: 7.6.7.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

ELLACOMBE

Published in a chapel hymnal for the Duke of Würtemberg (Gesangbuch der Herzogl, 1784), ELLACOMBE (the name of a village in Devonshire, England) was first set to the words "Ave Maria, klarer und lichter Morgenstern." During the first half of the nineteenth century various German hymnals altered the…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14695
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14695

Suggestions or corrections? Contact us