എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു, എന്‍ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു

എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു, എന്‍ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു (En jīvan ñān tannu, en raktaṁ ceāriññu)

Author: Frances R. Havergal; Translator: Thomas Koshy
Tune: BACA (Havergal)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു, എന്‍ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു
നിന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ, നീ എന്നും ജീവിപ്പാൻ
എൻ ജീവൻ ഞാൻ തന്നു-എന്തു തന്നെനിക്കു?

2 ദീർഘകാലം പോക്കി, ദുഃഖം കഷ്ടങ്ങളിൽ
ആനന്ദമോക്ഷത്തിന്നർഹനായ് തീരാൻ നീ
എത്ര ശ്രമിച്ചു ഞാൻ-എന്തു ചെയ്തെനിക്കായ്?

3 വിട്ടെൻ പിതൃഗ്രഹം, തേജ്ജസ്സൊത്താസനം
ധാത്രിയിൽ അലഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചും തനിച്ചും
എല്ലാം നിൻ പേർക്കല്ലോ-എന്തു ചെയ്തെനിക്കായ്?

4 പാടെന്തു ഞാൻ പെട്ടു, പാതകർ കയ്യാലെ
നാവാൽ അവർണ്ണ്യമാം നാശം ഒഴിഞ്ഞിതേ
പാടേറെ ഞാൻ പെട്ടു-പാപി എന്തേറ്റു നീ?

5 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ സൗജന്യ രക്ഷയും
സ്നേഹം മോചനവും സർവ്വ വരങ്ങളും
കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ-കൊണ്ടുവന്നെന്തു നീ?

6 നിന്നായുസ്സെനിക്കായ് നീ പ്രതിഷ്ഠിക്കിന്നേ
ലോകവും വെറുക്ക മോദിക്ക താപത്തിൽ
സർവ്വവും വെറുത്തു-രക്ഷകൻ കൂടെ വാ.

Source: The Cyber Hymnal #14510

Author: Frances R. Havergal

Havergal, Frances Ridley, daughter of the Rev. W. H. Havergal, was born at Astley, Worcestershire, Dec. 14, 1836. Five years later her father removed to the Rectory of St. Nicholas, Worcester. In August, 1850, she entered Mrs. Teed's school, whose influence over her was most beneficial. In the following year she says, "I committed my soul to the Saviour, and earth and heaven seemed brighter from that moment." A short sojourn in Germany followed, and on her return she was confirmed in Worcester Cathedral, July 17, 1853. In 1860 she left Worcester on her father resigning the Rectory of St. Nicholas, and resided at different periods in Leamington, and at Caswall Bay, Swansea, broken by visits to Switzerland, Scotland, and North Wales. She died… Go to person page >

Translator: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു, എന്‍ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു (En jīvan ñān tannu, en raktaṁ ceāriññu)
Title: എന്‍ ജീവന്‍ ഞാന്‍ തന്നു, എന്‍ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു
English Title: I gave My life for thee
Author: Frances R. Havergal
Translator: Thomas Koshy
Meter: 6.6.6.6.6.6
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14510
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14510

Suggestions or corrections? Contact us