എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ

എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ (En yēśu en priyan enikkuḷḷēān nī)

Author: William R. Featherston; Translator: Thomas Koshy
Tune: GORDON (Gordon)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ
നിന്‍ പേര്‍ക്കു വെടിയുന്നു പാപോല്ലാസം
എന്‍ കാരുണ്യവീണ്ടെടുപ്പു രക്ഷ നീ
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

2 ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ മുന്‍ സ്നേഹിച്ചെന്നെ
എന്‍ മോചനം വാങ്ങി നീ കാല്‍വറിയില്‍
ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു മുള്‍മുടിഏറ്റതാല്‍
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

3 ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കും ജീവമരണങ്ങളില്‍
ഞാന്‍ ജീവിക്കും നാള്‍ എന്നും വാഴ് ത്തും നിന്നെ
എന്‍ ഗാനം അന്ത്യവായു പോകുമ്പോഴും
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

4 അനന്ത പ്രമോദമോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍
വണങ്ങിക്കൊണ്ടാടും നിന്നെ എന്നേക്കും
ഞാന്‍ പാടിടും മിന്നും മുടി വെച്ചങ്ങു
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

Source: The Cyber Hymnal #14504

Author: William R. Featherston

William Ralph Featherston(e) Canada 1846-1873. Born at Montreal, Quebec, Canada, he joined the Wesleyan Methodist Church there. He became a Christian at age 16 while in Toronto, and is thought to have written his famous hymn about the same time. He sent the poem to his aunt, Ms. E. Featherston Wilson and she gave it to a publisher. Adoniram. J Gordon, an evangelist, founder of Gordon College & Gordon-Conwell Theological Seminary, found the hymn in a 1870 London hymnal and was impressed with the words, but did not like the tune, so he composed the melody that has been used with the hymn ever since. Featherstone is thought to have married Julie R MacAlister in 1869 and that they had a son, John, in 1870. Featherstone died in Montreal a… Go to person page >

Translator: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ (En yēśu en priyan enikkuḷḷēān nī)
Title: എന്‍ യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ
Original Language: English
Author: William R. Featherston
Translator: Thomas Koshy
Meter: 11.11.11.11
Language: Malayalam
Refrain First Line: My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine
Copyright: Public Domain

Tune

GORDON (Gordon)

In 1870 Featherstone's text came to the attention of Adoniram J. Gordon (b. New Hampton, NH, 1836; d. Boston, MA, 1895), an evangelical preacher who was compiling a new Baptist hymnal. Because he was unhappy with the existing melody for this text, Gordon composed this tune; as he wrote, "in a moment…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14504
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14504

Suggestions or corrections? Contact us