എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആര്‍ക്കുരയ്ക്കാം?

എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആര്‍ക്കുരയ്ക്കാം? (Enne vīṇṭa rakṣakanṟe snēhaṁ ārkkuraykkāṁ?)

Author: Anonymous
Tune: [There is a land, a sunny land] (Ogden)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആര്‍ക്കുരയ്ക്കാം?
രക്തം ഈശന്‍ ചൊരിഞ്ഞെന്റെ കടം വീട്ടിയെല്ലാം

പല്ലവി:
പാടുമേ ജയഗീതം ആയുസ്സിന്‍ നാളെന്നും
യേശുവിന്‍ മഹാസ്നേഹം എന്നുടെ നിത്യാനന്ദം [പല്ലവി]

2 നിത്യജീവന്‍ തന്നെന്നുള്ളില്‍ ഈശന്‍ സ്വഭാവവും
സ്വന്താത്മാവെ പകര്‍ന്നെന്നില്‍ നിറവാം സ്നേഹവും

3 താതന്‍ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു തന്‍ മകനാം എന്മേല്‍
അബ്ബാ പിതാവേ എന്നങ്ങു എന്‍ വിളി ഇനി മേല്‍ [പല്ലവി]

4 ലോകം കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞാലും എനിക്കില്ല ഭയം
തിര മറിഞ്ഞലച്ചാലും യേശു എന്‍ സങ്കേതം [പല്ലവി]

5 സീയോന്‍ ലാക്കായ് ഗമിക്കുന്നു ആശ്രയിച്ചേശുവില്‍
കര്‍ത്തന്‍ സുഗന്ധം തൂകുന്നു വൈഷമ്യ വഴിയില്‍ [പല്ലവി]

6 യേശുവേ നിന്‍ തിരുനാമം ഹാ എത്ര മധുരം
ഭൂവില്‍ ഇല്ലതിന്നു തുല്യം ചെവിക്കിമ്പസ്വരം [പല്ലവി]

7 ദൂത നാവാല്‍ പോലുമാകാ തന്‍ മഹാത്മ്യം ചൊല്ലാന്‍
ഇപ്പുഴുവോടുണ്ടോ ഇത്ര സ്നേഹം അത്ഭുതം താന്‍ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14528

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആര്‍ക്കുരയ്ക്കാം? (Enne vīṇṭa rakṣakanṟe snēhaṁ ārkkuraykkāṁ?)
Title: എന്നെ വീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹം ആര്‍ക്കുരയ്ക്കാം?
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: പാടുമേ ജയഗീതം ആയുസ്സിന്‍ നാളെന്നും
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14528

Suggestions or corrections? Contact us