എന്നേശു തൻ വിലതീരാ സ്നേഹം

എന്നേശു തൻ വില തീരാ സ്നേഹ-മാർക്കു വർണ്ണിക്കാം! (Ennēśu tan vila tīrā snēha-mārkku varṇṇikkāṁ!)

Author: Anonymous
Tune: [I love to think of the heavenly land]
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്നേശു തൻ വില തീരാ സ്നേഹ-മാർക്കു വർണ്ണിക്കാം!
തന്നന്തികേ ചേർന്നങ്ങായതറി-ഞ്ഞോർക്കു താൻ സാദ്ധ്യം

പല്ലവി:
യേശുവിൻ സ്നേഹം, ആശ്ചര്യ സ്നേഹം,
യേശുവിൻ സ്നേഹം ആശ്ച്യര്യ സ്നേഹമേ!

2 മാ പാപി എന്നുടെ ദോഷത്തെ തീർത്താമോദം നൽകി
പാപാന്ധ ശക്തിയെ വെന്നിടാ-നുള്ളാത്മാവും നൽകി [പല്ലവി]

3 തൻ നാമം ചൊല്ലുന്നതെത്ര മോദം എന്നകതാരിൽ
വന്നു അവൻ ചിന്ത എങ്കിലപ്പോ-ളുണ്ടാമാനന്ദം [പല്ലവി]

4 ഇപ്പാരിലധിക ദുഃഖമെന്നിൽ നേ-രിടുമ്പോൾ ഞാൻ
തൽപാദേ ചേരുമ്പോൾ ഒക്കെ വേഗം പോയ് മറയുന്നു [പല്ലവി]

5 കാണാത്തോനെ കണ്ടിട്ടാനന്ദിച്ചി-ടുന്നു ഞാനിപ്പോൾ
കാണാം മുഖാമുഖമെന്നുറച്ചു കാ-ത്തിരിക്കുന്നു. [പല്ലവി]

6 മൽപ്രാണനാഥന്റെ ശബ്ദം കാ-തിനെത്ര മോഹനം
എപ്പോഴും കർത്തനോ-ടൊന്നായ് പാർപ്പാനത്രെ എൻ മനം [പല്ലവി]

7 വിശ്വാസമോടൽപ-നാളിഹെ ഞാൻ പാർത്തനന്തരം
യേശു കൊണ്ടുപോകുമെന്നെ തൻ പിതാവിൻ വീടതിൽ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14529

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: എന്നേശു തൻ വില തീരാ സ്നേഹ-മാർക്കു വർണ്ണിക്കാം! (Ennēśu tan vila tīrā snēha-mārkku varṇṇikkāṁ!)
Title: എന്നേശു തൻ വിലതീരാ സ്നേഹം
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: യേശുവിൻ സ്നേഹം, ആശ്ചര്യ സ്നേഹം
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14529

Suggestions or corrections? Contact us