എന്നും ഉണരേണം

എന്നും ഉണരേണം ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തനെ (Ennuṁ uṇarēṇaṁ kristyan bhaktane)

Author: Volbrecht Nagel
Tune: ST. GERTRUDE
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്നും ഉണരേണം ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തനെ
നിത്യം ധരിക്കേണം കർത്തൻ ശക്തിയെ
മനസ്സിങ്കൽ ഭാരം-ക്ഷീണം മയക്കം
വ്യാപിച്ചിടും നേരം-ദുഷ്ടൻ തക്കമാം

പല്ലവി:
എന്നും ഉണരണം ക്രിസ്തൻ ഭക്തനെ
നിത്യം ധരിക്കേണം കർത്തൻ ശക്തിയെ

2 സാത്താൻ സിംഹം പോലെ വന്നു ഗർജ്ജിക്കും
ലോകയിമ്പമോടു നിന്നോടണയും
ദൈവദൂതൻ വേഷം അതും ധരിപ്പാൻ
ലജ്ജയില്ലശേഷം നിന്നെ വഞ്ചിപ്പാൻ [പല്ലവി]

3 എന്നും ഉണരണം നല്ല ദാസനായ്
നിത്യം ശ്രദ്ധിക്കേണം കർത്തൻ ആജ്ഞക്കായ്
തിരുമുമ്പിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിടുവാൻ
തിരുഹിതം ഗ്രഹിച്ചുട-നനുസരിപ്പാൻ [പല്ലവി]

4 എന്നും ഉണരണം ലോകേ അന്യനായി
അര കെട്ടീടെണം സ്വർഗ്ഗയാത്രയ്ക്കായ്
വചനത്തിൻ ദീപം ജ്വലിച്ചിടട്ടെ
രക്ഷയിൻ സംഗീതം ധ്വനിച്ചിടട്ടെ [പല്ലവി]

5 എന്നും ഉണരണം രാത്രി വേഗത്തിൽ
അവസാനിച്ചീടും ക്രിസ്ത്യൻ വരവിൽ
ഉഷസ്സു നിൻ കൺകൾ കാണുന്നില്ലയോ?
നിൽപ്പാൻ കർത്തൻ മുമ്പിൽ നീ ഒരുങ്ങിയോ? [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14523

Author: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്നും ഉണരേണം ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തനെ (Ennuṁ uṇarēṇaṁ kristyan bhaktane)
Title: എന്നും ഉണരേണം
Author: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Refrain First Line: എന്നും ഉണരണം ക്രിസ്തൻ ഭക്തനെ
Copyright: Public Domain

Tune

ST. GERTRUDE

The popularity of this hymn is partly due to ST. GERTRUDE, the marching tune that Arthur S. Sullivan (PHH 46) composed for this text. The tune was published in the Musical Times of December 1871 in an advertisement for Joseph Barnby's (PHH 438) forthcoming Hymnary, which published both text and tune…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14523
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14523

Suggestions or corrections? Contact us