ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ

Representative Text

1 ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ
ഇനിയും തുണക്ക!
ഇഹ ദുഃഖേ രക്ഷയും നീ
ഈ എന്‍ നിത്യ ഗൃഹം

2 നിന്‍ സിംഹാസന നിഴലില്‍
നിന്‍ ശുദ്ധര്‍ പാര്‍ക്കുന്നു
നിന്‍ ഭുജം മതിയവര്‍ക്കു
നിര്‍ഭയം വസിപ്പാന്‍

3 പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ നടും മുമ്പേ
പണ്ടു ഭൂമിയെക്കാള്‍
പരനെ നീ അനാധിയായ്
പാര്‍ക്കുന്നല്ലോ സദാ

4 നിന്‍ ആജ്ഞയാല്‍ മൃത്യു വരും
ഉയര്‍പ്പിക്കും വീണ്ടും
രാഷ്ട്രങ്ങളോ വാഴും പിന്നെ
മണ്ണടിയും വീണ്ടും*

5 ആയിരം വര്‍ഷം നിനയ്ക്കു
ആകുന്നിന്നലെപോല്‍
ആദിത്യോദയമുംബിലെ
അല്പ യാമം പോലെ

6 ജീവനുറ്റ ജാതി ജനം
ജീവ ഭാരമൊപ്പം
പ്രളയത്താല്‍ നശിച്ചു പോയി
മറന്നുപോയ്‌ കാലം.*

7 നിത്യ നദി പോലെ കാലം
നിത്യം തന്‍ മക്കളെ
നിത്യത്വം പൂകിപ്പിക്കുന്ന
നിദ്ര പോലെ അത്രേ

8 സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍ പൂക്കള്‍ പോലെ
ഉദിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു
തോട്ടക്കാരന്‍ പറിക്കുമ്പോള്‍
അന്ധകാരം ചുറ്റും.*

9 ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ!
ഇനിയും തുണക്ക
ഇഹം വിട്ടു പിരിയുമ്പോള്‍
ഈ എന്‍ നിത്യ ഗ്രഹം.

Source: The Cyber Hymnal #14458

Author: Isaac Watts

Isaac Watts was the son of a schoolmaster, and was born in Southampton, July 17, 1674. He is said to have shown remarkable precocity in childhood, beginning the study of Latin, in his fourth year, and writing respectable verses at the age of seven. At the age of sixteen, he went to London to study in the Academy of the Rev. Thomas Rowe, an Independent minister. In 1698, he became assistant minister of the Independent Church, Berry St., London. In 1702, he became pastor. In 1712, he accepted an invitation to visit Sir Thomas Abney, at his residence of Abney Park, and at Sir Thomas' pressing request, made it his home for the remainder of his life. It was a residence most favourable for his health, and for the prosecution of his literary… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ (Inneyēāḷaṁ tuṇaccēāne)
Title: ഇന്നെയോളം തുണച്ചോനെ
English Title: Our God, our help in ages past
Author: Isaac Watts
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

ST. ANNE

Though no firm documentation exists, ST. ANNE was probably composed by William Croft (PHH 149), possibly when he was organist from 1700-1711 at St. Anne's Church in Soho, London, England. (According to tradition, St. Anne was the mother of the Virgin Mary.) The tune was first published in A Suppleme…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14458

Suggestions or corrections? Contact us