ഇവിടെ നാം ദുഃഖിച്ചു

ഇവിടെ നാം ദുഖിച്ചു (Iviṭe nāṁ duḥkhiccu)

Author: Anonymous
Tune: JOYFUL (Bilby)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഇവിടെ നാം ദുഖിച്ചു,
കൂടെ കൂടെ പിരിയും
മേൽ വിയോഗം ഇല്ല,

പല്ലവി:
അതു എത്ര ഭാഗ്യം (3)
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം കൂടുമ്പോൾ

2 യേശുവേ സ്നേഹിച്ചോരും
മരിച്ചിട്ടെന്നെന്നേക്കും
മോക്ഷത്തിങ്കൽ വാഴും [പല്ലവി]

3 മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർ
സ്നേഹിതർ ബന്ധുക്കളും
മേൽ ചേരും കൃപയാൽ [പല്ലവി]

4 എത്ര ഭാഗ്യം ലഭിക്കും
നാം എല്ലാരും എന്നേക്കും
കർത്താവിനെ കാണും [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14460

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ഇവിടെ നാം ദുഖിച്ചു (Iviṭe nāṁ duḥkhiccu)
Title: ഇവിടെ നാം ദുഃഖിച്ചു
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14460

Suggestions or corrections? Contact us