കർത്താവു വാഴുന്നു

കർത്താവു വാഴുന്നു രാജനെ വന്ദിപ്പിൻ (Karttāvu vāḻunnu rājane vandippin)

Author: Charles Wesley; Translator: Simon Zachariah
Tune: DARWALL
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കർത്താവു വാഴുന്നു രാജനെ വന്ദിപ്പിൻ,
ദൈവജനങ്ങളെ! സന്തോഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ!
സന്തോഷിപ്പിൻ,
സന്തോഷിപ്പിൻ, ഹാ! ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടിൻ.

2 ദൈവമായീടുന്ന രക്ഷകൻ വാഴുന്നു,
ദോഷങ്ങൾ നീക്കി താൻ മേലിൽ ഇരിക്കുന്നു
സന്തോഷിപ്പിൻ,
സന്തോഷിപ്പിൻ, ഹാ! ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടിൻ.

3 ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം എന്നും ഇരിക്കുന്നു,
അവൻ എല്ലാറ്റിന്മേൽ കർത്താവു ആകുന്നു
സന്തോഷിപ്പിൻ,
സന്തോഷിപ്പിൻ, ഹാ! ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടിൻ.

4 ദൈവ വലഭാഗേ താൻ ഇരുന്നീടുന്നു,
ശത്രു തൻ പാദത്തിങ്കലായ് നമിക്കുന്നു.
സന്തോഷിപ്പിൻ,
സന്തോഷിപ്പിൻ, ഹാ! ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടിൻ.

5 പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു, ശത്രു താൻ തോറ്റോടി,
സാറാഫിൻ ആനന്ദം പൂകി മാനസങ്ങൾ,
സന്തോഷിപ്പിൻ,
സന്തോഷിപ്പിൻ, ഹാ! ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടിൻ.

6 യേശു വരുന്നിതാ, ന്യായം വിധിക്കുവാൻ,
പ്രത്യാശയുള്ള തൻ ജനത്തെ ചേർത്തീടാൻ,
വേഗം കേൾക്കാം
ദൈവ കാഹളം,ഏവരും സന്തോഷിപ്പിൻ,

Source: The Cyber Hymnal #14559

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കർത്താവു വാഴുന്നു രാജനെ വന്ദിപ്പിൻ (Karttāvu vāḻunnu rājane vandippin)
Title: കർത്താവു വാഴുന്നു
English Title: Rejoice, the Lord Is King
Author: Charles Wesley
Translator: Simon Zachariah
Meter: 6.6.6.6.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

DARWALL

Composed by John Darwall (b. Haughton, Staffordshire, England, 1731; d. Walsall, Staffordshire, England, 1789), DARWALL'S 148TH was first published as a setting for Psalm 148 in Aaron William's New Universal Psalmodist (1770) with only soprano and bass parts. The harmonization dates from the ninete…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14559
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14559

Suggestions or corrections? Contact us