ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍ ചിത്ത-ങ്ങളിന്‍ ബന്ധം

ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍ ചിത്ത-ങ്ങളിന്‍ ബന്ധം (Kristu-vin snē-hattil citta-ṅṅaḷin bandhaṁ)

Author: John Fawcett; Translator: Anonymous
Tune: DENNIS (Nägeli)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍ ചിത്ത-ങ്ങളിന്‍ ബന്ധം
വാഴ്ത്ത-പ്പെട്ട-താക-ട്ടെങ്ങള്‍ ഹൃത്തി-ന്നൈക്യ-വുമേ

2 പ്രിയ പിതൃ മുമ്പില്‍ നാം യാ-ചിക്കു-ന്നിതാ
ഭയം പ്രത്യാ-ശാകാം-ക്ഷകള്‍ ഒന്നു താന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു

3 താപ ഭാര ജലം വഹി-ക്കും നാം തമ്മില്‍
വാര്‍ക്കു-ന്നു ക-ണ്ണീരന്ന്യോന്ന്യം സഹ-താപ-മോടെ

4 വേര്‍പാ-ടിങ്ക-ലുണ്ടാം വേദ-ന മാനസേ
ചിത്തൈ-ക്യത്താല്‍ പാര്‍ത്തു വീണ്ടും ചേര്‍ത്ത-ണക്ക-പ്പെടും

Source: The Cyber Hymnal #14597

Author: John Fawcett

An orphan at the age of twelve, John Fawcett (b. Lidget Green, Yorkshire, England, 1740; d. Hebden Bridge, Yorkshire, 1817) became apprenticed to a tailor and was largely self-educated. He was converted by the preaching of George Whitefield at the age of sixteen and began preaching soon thereafter. In 1765 Fawcett was called to a small, poor, Baptist country church in Wainsgate, Yorkshire. Seven years later he received a call from the large and influential Carter's Lane Church in London, England. Fawcett accepted the call and preached his farewell sermon. The day of departure came, and his family's belongings were loaded on carts, but the distraught congregation begged him to stay. In Singers and Songs of the Church (1869), Josiah Miller te… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍ ചിത്ത-ങ്ങളിന്‍ ബന്ധം (Kristu-vin snē-hattil citta-ṅṅaḷin bandhaṁ)
Title: ക്രിസ്തു-വിന്‍ സ്നേ-ഹത്തില്‍ ചിത്ത-ങ്ങളിന്‍ ബന്ധം
English Title: Blest be the tie that binds
Author: John Fawcett
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

DENNIS (Nägeli)

Lowell Mason (PHH 96) arranged DENNIS and first published it in The Psaltery (1845), a hymnal he compiled with George. Webb (PHH 559). Mason attributed the tune to Johann G. Nageli (b. Wetzikon, near Zurich, Switzerland, 1773; d. Wetzikon, 1836) but included no source reference. Nageli presumably pu…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14597

Suggestions or corrections? Contact us