Man kan i denne verden her

Man kan i denne verden her

Author: B. K. Aegidius
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Man kan i denne Verden her
Blandt mange, mange Mennesker
Faa sande Christne finde,
Som for Gud angre sin Udyd
Og tro ret paa sin Frelser blid
Og lade af at synde.

2 Paa Jorden er en liden Hjord,
Som haver for sig Christi Ord
Udi den christne Kirke;
Dog deriblandt man finde skal
Paa dennem et saa ringe Tal,
Som Gud af Hjertet dyrke.

3 De fleste gaa i Hykleri
Og ere vidt fra Sandheds Sti,
Alligevel de mene,
At det udvortes Christen-Navn
Er deres slot og trygge Havn,
Skjønt de Gud ikke tjene.

4 Hør, Menneske! dit Christen-Navn
Kon dig ei gjøre noget Gavn,
Om du ei Christo lever.
Hvi pryder du di onde Sag
Og gjør dog ei paa Naadens Dag,
Hvad Gud af dig udkræver?

5 Du roser dig af Daabens pagt,
Men ilde tager du i Agt,
At du i Naaden bliver;
Endnu du ikke fare lod
Synd, Satan, Verden, kjød og Blod:
Det Onde du bedriver.

6 Du hører vel Guds sande Ord,
Du kommer og til Herrens Bord
Og tager christi Gaver;
Men hvor er dog den søde Lugt,
Som er din Bedrings gode Frugt,
Den sande Christne haver?

7 Din Bøn omsonst gaar af din Mund,
Hvis den ei gaar af Hjertens Grund
Og udaf Troens Kilde.
Dit Herre! Herre! nytter ei,
Naar du vil gaa din egen Vei,
Somer at gjøre ilde.

8 Hvor herlig er du bryllupsklæd!
Hvor er din Tro, Retfærdighed
Og et taalmodigt Hjerte?
Hvor er dog din sagtmodig' Aand,
Din Kjærlighed og Hjælpehaand
Udi din Næstes Smerte?

9 Er du end skjult for Mennesker,
Dog Herrens Ansigt dig vel ser,
I Vrede han dig møder;
Vil du ei lade Hykleri
Og dig fra Synden gjøre fri,
Til Helved' han dig støder.

10 O derfor dyrk din Herre Christ
Og vagt dig vel for Djævlens List,
Til Verden dig ei hænge;
forsag ond Lyst, korsfæst dit Kjød,
Med Bøn og Haab i Nød og Død
Til Gud du gjennemtrænge!

11 O Jesu, kjære Herre Gud!
Al Syndens Lyst driv fra os ud,
Oplys os allesammen!
Regjer os med din Hellig-Aand,
Og led os ved din Raadehaand
Til Himlens Glæde! Amen.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #158

Author: B. K. Aegidius

(no biographical information available about B. K. Aegidius.) Go to person page >

Text Information

First Line: Man kan i denne verden her
Author: B. K. Aegidius
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #158

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d260

Suggestions or corrections? Contact us