മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ

Representative Text

1 മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ
സർവർക്കും നാഥൻ അ-ഗണ്ണ്യനായ്
സർവ്വരിൻ പാപം തന്നി-ൽ ചുമന്നു
പാപങ്ങൾ പോക്കും പുണ്ണ്യ -ശിശു.

2 രക്ഷകനായ പുണ്ണ്യനാം പൈ-തൽ
മണ്ണിൽ പിറന്നു എ-ളിമയായ്
ഇന്നു നമുക്കു മ-ഹത്വ രാജൻ
ശത്രുക്കളിന്മേൽ ജയാ-ളി താൻ.

3 മുൻ കണ്ടു ഭക്തർ "അത്ഭുത പൈ-തൽ"
വാനവർ കണ്ടു സിം-ഹാസനേ
സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ ര-ക്ഷകനായോൻ
ആനന്ദയോഗ്യൻ എന്ന-ന്നേയ്ക്കും

Source: The Cyber Hymnal #14893

Author: Mary Macdonald

Mary MacDougal MacDonald United Kingdom 1789-1872. Born at Ardtun, daughter of a farmer and Baptist cleric, Duncan MacDougal, northeast of Bunessan on the Ross of Mull, she was a Gaelic poet who lived at Cancan, Bunessan on Mull, Scotland. She never spoke English. She married Neil MacDonald and settled into a life as a crofter’s wife. While at her spinning wheel she passed time by singing hymns and poems, some of her own composition. She was a devout Baptist. Some of her hymns reached beyond her locality. The tune of her best known hymn (same tune as hymn: “Morning has broken”) was an old Scottish melody she attached to her lyrics that helped popularize the hymn, translated from the Gaelic in 1888 by Lachlan McBean of Scotland… Go to person page >

Translator (English): L. Macbean

Born: November 6, 1853, Tigh-na-coille Kiltarlity, Invernessshire, Scotland. Died: January 24, 1931, Kirkcaldy, Scotland. Macbean edited The Fifeshire Advertiser in Kirkcaldy. He was actively involved in resurrecting almost forgotten Gaelic songs. His works include: Kirkcaldy Burgh Records Lessons on Gaelic Songs and Hymns of the Gael (Edinburgh, Scotland: 1888) Sources: Reynolds, p. 364 http://www.hymntime.com/tch/bio/m/a/c/macbean_l.htm  Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ (Mēriyin sūnu kālitteāḻu-ttil)
Title: മേരിയിൻ സൂനു കാലിത്തൊഴു-ത്തിൽ
English Title: Child in the manger, infant of Mary
Author: Mary Macdonald
Translator (English): L. Macbean
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Meter: 10.9.10.9
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

BUNESSAN

BUNESSAN is a Gaelic tune that was first published (melody only) in Lachlan Macbean's Songs and Hymns of the Gael (1888) as a setting for Mary Macdonald's carol "Child in the Manger." The tune is named after Macdonald's birthplace on the Isle of Mull, Scotland. BUNESSAN is also well known as the set…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14893
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14893

Suggestions or corrections? Contact us