നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ

നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ (Nin janatte rakṣippānāy daivajātanē varū)

Author: Charles Wesley; Translator: Simon Zachariah
Tune: HYFRYDOL
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ
ഭയം പാപം നീങ്ങിയെങ്ങള്‍ നിന്നില്‍ വിശ്രമിക്കുവാന്‍
യിസ്രായേലിന്‍ ആശ്രയമേ ലോകരിന്‍ പ്രത്യാശയെ
ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്കു പ്രിയന്‍ കാംക്ഷിച്ചോര്‍ തന്‍ മോദമേ

2 നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ്, പൈതലായ് നീ രാജാനായ്
നീണാള്‍ വാണിടുവാനായി നിന്‍ രാജ്യം ഇന്നയക്ക
ഭരിക്കെങ്ങള്‍ ഹൃദയങ്ങള്‍ നിന്‍ സ്വന്ത ശുദ്ധാത്മാവാല്‍
നിന്‍ സന്നിധാനത്തില്‍ ചേര്‍ക്ക നിന്‍ മഹത്വ ശക്തിയാല്‍.

Source: The Cyber Hymnal #14792

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ (Nin janatte rakṣippānāy daivajātanē varū)
Title: നിന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാനായ് ദൈവജാതനേ വരൂ
English Title: Come, thou long expected Jesus
Author: Charles Wesley
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

HYFRYDOL

One of the most loved Welsh tunes, HYFRYDOL was composed by Rowland Hugh Prichard (b. Graienyn, near Bala, Merionetshire, Wales, 1811; d. Holywell, Flintshire, Wales, 1887) in 1830 when he was only nineteen. It was published with about forty of his other tunes in his children's hymnal Cyfaill y Cant…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14792

Suggestions or corrections? Contact us