നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ

നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ (Nitya snēhattāl avan kr̥payāl naṭattiyē)

Author: Wade Robinson; Translator: Simon Zachariah
Tune: EVERLASTING LOVE
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ
ഉന്നതമാം അത്മാവാല്‍ തന്‍ വഴി പഠിപ്പിച്ചേന്‍
പൂര്‍ണ്ണ സമാധാനവും ദിവ്യമാം നടത്തിപ്പും
സ്നേഹത്താല്‍ താന്‍ ചൊല്ലുന്നു, ഞാനവന്റെ സ്വന്തമാം
സ്നേഹത്താല്‍ ഞാന്‍ ചൊല്ലുന്നു, അവനെന്റെ സ്വന്തമാം.

2 നീല സ്വര്‍ഗ്ഗം മേലിലും ഭൂമിയോ ഹരിതമാം
വര്‍ണ്ണ വില്ലില്‍ വാഗ്ദത്തം നീതിമാന്മാര്‍ കാണുന്നു
പക്ഷികളിന്‍ ഗാനവും പൂക്കള്‍ തന്‍ നല്‍ ഭംഗിയും
എന്നും ഓര്‍പ്പിക്കുന്നെന്നെ ഞാനവന്റെ സ്വന്തമാം
എന്നും ഓര്‍പ്പിക്കുന്നെന്നെ, അവനെന്റെ സ്വന്തമാം.

3 ആദ്യ കാല ആധികള്‍ ഇന്നെന്നെ അലട്ടിടാ
നിത്യമാം കരത്തിനാല്‍ മാറോടണച്ചെന്നെ താന്‍
തന്‍ മാറില്‍ നല്‍ ക്ഷേമമായ് താലോലിച്ചുറക്കുമ്പോള്‍
മന്ത്രിക്കുന്നെന്‍ കാതില്‍ താന്‍ ഞാനവന്റെ സ്വന്തമാം
മന്ത്രിക്കുന്നെന്‍ കാതില്‍ താന്‍ അവനെന്റെ സ്വന്തമാം.

4 ഞാനവന്റെ സ്വന്തമാം, ആരെന്നെ അകറ്റിടും?
യേശു നല്കുന്നാശ്വാസം ഹൃത്തടം നിറയ്ക്കുന്നേ
സ്വര്‍ഗ്ഗം ഭൂമി മാഞ്ഞുപോം സൂര്യ ശോഭ മങ്ങിടും
ഞാനവനായ് വാണീടും ഞാനവന്റെ സ്വന്തമാം
ഞാനവനായ് വാണീടും അവനെന്റെ സ്വന്തമാം.


Source: The Cyber Hymnal #14783

Author: Wade Robinson

George Wade Robinson, born at Cork in 1838, Robinson, George, contributed five hymns to J. Leifchild's Original Hymns, 1842, from which "One sole baptismal sign" (Unity), and educated at Trinity College, Dublin, and New College, St. John's Wood, London. He entered the Congregational Ministry, and was co-pastor at York Street Chapel, Dublin, with Dr. Urwick; then pastor at St. John's Wood, at Dudley, and at Union Street, Brighton. He d. at Southhampton, Jan. 28, 1877. He published two vols. of poems, (1) Songs in God's World; (2) Loveland. His hymn, "Strangers and pilgrims here below" (Jesus Only), from his Songs in God's World, is in Horder's Congregational Hymns, 1884, in an abridged form; and "Weary with my load of sin" (Contrition), is i… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ (Nitya snēhattāl avan kr̥payāl naṭattiyē)
Title: നിത്യ സ്നേഹത്താല്‍ അവന്‍ കൃപയാല്‍ നടത്തിയേ
English Title: Loved with everlasting love
Author: Wade Robinson
Translator: Simon Zachariah
Meter: 7.7.7.7.7.7.7.7.7.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14783
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14783

Suggestions or corrections? Contact us