523. Saa skal da Mammon vige

1 Saa skal da Mammon vige,
Og Verdens Trældoms Stand,
Vor Jesu Naades Rige
Det aldrig lide kan.
Hvad skal Afguderi,
Paa Verdens Sand at bygge
I Jesu Kirkes Skygge?
Nei, Naaden gjør os fri.

2 Lad spørge den, som ikke
Guds søde Naade ser:
Hvad skal jeg æde, drikke,
Hvo skal mig klæde meer?
Vil Hedninger end gaa,
Med Verden sig at kvæle,
Saa bør Guds Barne-Sjæle
Det bedre dog forstaa.

3 O, hvilken Skam at løbe
Fra Gud, som dyre lod
Os Dødens Fanger kjøbe
Med Jesu eget Blod,
Og give sig hen i
Den haarde Verdens Plage,
Og ofre sine Dage
Til evigt Slaveri!

4 Vil du ei andet have
End Verden til din Skat,
Saa er du jo en Slave
I Trældom Dag og Nat,
Før du kan noget faa;
Og er dern noget vundet,
Med Frygt er Sjælen bundet,
At det igjen skal gaa.

5 Saa prøv dig nu i Grunden,
Om du ei Verden har
I Hjertet, Gud i Munden,
Og dermed Sagen klar!
Som Hykleren er van,
Paa Mammon kun at haabe,
Paa Gud sig dog beraabe,
Det gaar umulig an.

6 Vil du det trolig mene,
Din Gud at tjene her
Saa være han alene
Dig over al Ting kjær;
Men er dig Verden stor,
Og Alt i dine Tanker,
Saa har du mist dit Anker,
Og fegler uden Ror.

7 Men har I Gud til Fader,
Han er at lide paa,
Saa glædes kun, og lader
Al Verdens Jammer gaa!
Hvad skal unyttig Sorg,
Om Næring tungt at spørge,
Saa længe Gud vil sørge
Og være eders Borg?

8 Er Himlens Slot vort eget,
Gud selv og hvad han har,
Hvad er dog dette meget!
Jo Sagen er for klar
At kunne tvile paa,
Om og vort Legems Næring,
Saa kort en Reises Tæring,
Er hos vor Gud at faa.

9 Kun frisk, I fromme Hjerter!
Og sænker eder ned
Med alle eders Smerter
I Jesu Kjærlighed!
Du Guds udvalte Flok,
Stræv kun af alle Kræfter,
At følge Jesum efter,
Saa har og faar du nok.

Text Information
First Line: Saa skal da Mammon vige
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Opholdelsen
Notes: Author/Translator from index: H. A. Brorson; Som: Jeg vil din Pris udsjunge
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us