Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

75. Op sødeste Sang

1 Op sødeste Sang,
Op Psalter og Harpe, lad høre din Klang!
Og alt, som er i mig af ædleste Rod,
Tak Jesus, som altid har været saa god,
Og nylig forløste mit Hjerte af Tvang,
Tak tusinde Gang!

2 O glædelig Dag,
Da Jesus gik under mit syndig Tag!
Stor Salighed er vederfaret min Sjæl,
Min Jesus er bleven mit Hjerte til Del.
Hvad uforskyldt Ære! Nu hilser seg dig:
Velkommen til mig!

3 Mit Hjerte er let,
For gik jeg i Verden bedrøvet og træt.
Min Hunger og Tørst efter Naaden er endt,
Thi Herren har Synders Forladelse sendt,
Og Jesus han tog mig tl Naade igjen,
Nu er jeg hans Ven!

4 Min Aand den er fuld
Af Glæde, som ikke kan kjøbes for Guld.
Hvor maa jeg dog sande, ak Herren er god,
Han gav mig sit hellige Legem og Blod
Med søde og sande, livsalige Ord
Ved Nadverens Bord!

5 Jeg gav ham min Tro;
Mit Hjerte skal være Guds hellige Bo.
Ei nogen skal gjøre den Fæstning Fortæd
Hvor Jesus er inde, der lyser han Fred;
Ei Nøden, ei Døden, ei Yndest, ei Had
Ska skille os ad.

6 Hvo vilde da vel
Anklage min salig benaadede Sjæl?
Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her,
Som gjør mig retfærdig og haver mig kjær,
Ham vil jeg og tjene med hjertelig Lyst,
Og lyde hans Røst.

7 Jeg lover paany
Det Gode at gjøre, det Onde at fly;
Saa sandt som Gud giver mig Naade og Aand,
Og gjerne vil række mig hjælperig Haand,
Saa vil jeg forbedre mit syndige Liv;
O Herre, det giv!

8 Det være da saa;
Jeg lever i Haabet og lider derpaa,
At Herren skal give mig Naade og Magt,
At gjøre det Gode, jeg nu har i Agt.
Hjælp Herre, lad lykkes! saa æres dit Navn,
Saa fremmes mit Gavn.

9 Saa skal jeg engang
Vel blive fuldkommen, og synge min Sang
Som Himmelens Borger, blandt Englenes Flok,
Hvor Troen og Haabet har skjænket mig nok,
Men Kjærlighed bliver i Glæde og Fred
Evindelig ved.

Text Information
First Line: Op sødeste Sang
Author: Jvar Brinch
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Nadver; Eucharist; Første Søndag I Advent: Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie (9 more...)
Notes: Som: Far Verden, farvel.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements