114. Awake, awake, awake, our drowsy souls

Text Information
First Line: Awake, awake, awake, our drowsy souls
Publication Date: 1807
Tune Information
(No tune information)


Advertisements