അജ്ഞാതം തൻ ചെയ്തികൾ

അജ്ഞാതമേ തൻ ചെയ്തികൾ (Ajñātaṁ tan ceytikaḷ)

Translator: Simon Zachariah; Author: William Cowper (1774)
Tune: DUNDEE (Ravenscroft)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 അജ്ഞാതമേ തൻ ചെയ്തികൾ
അത്ഭുതം തൻ വഴി
ആഴിമേൽ താൻ നടക്കുന്നു
കാറ്റോ തൻ വാഹനം
ആഴമാം വൻ ഖനികളിൽ
തോൽക്കാത്ത കൈവേല
താൻ സൂക്ഷിക്കും തൻ ഭാവന
ശോഭിത കൈപ്പണി

2 ഭയപ്പാടോ കാർമേഘത്തെ?
ധൈര്യമായ് പാർക്ക നീ
വൻ കൃപ പെയ്തീടും മുറ്റും
നിൻ ശിരസ്സതിന്മേൽ

3 വിധിക്കാ നീ നിൻ ദൈവത്തെ
നംബുക കൃപയിൽ
തൻ ശാസനയ്ക്കുടൻ പിമ്പിൽ
കാണ്‍ക തൻ പുഞ്ചിരി

4 നാൾ തോറും താൻ വെളിവാക്കും
തൻ ചെയ്തിയിൻ സാരം
പൂമൊട്ടേറെ കൈപ്പായ് തോന്നാം
പൂവ്വിലോ തേനുണ്ടാം

5 അന്ധമായ നിൻ ചോദ്യങ്ങൾ
നീ ചെയ്യും പാഴ് വേല
ദൈവം വെളിവാക്കും പിന്നെ
തൻ ചെയ്തിയിൻ സാരം

Source: The Cyber Hymnal #14408

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: William Cowper

William Cowper (pronounced "Cooper"; b. Berkampstead, Hertfordshire, England, 1731; d. East Dereham, Norfolk, England, 1800) is regarded as one of the best early Romantic poets. To biographers he is also known as "mad Cowper." His literary talents produced some of the finest English hymn texts, but his chronic depression accounts for the somber tone of many of those texts. Educated to become an attorney, Cowper was called to the bar in 1754 but never practiced law. In 1763 he had the opportunity to become a clerk for the House of Lords, but the dread of the required public examination triggered his tendency to depression, and he attempted suicide. His subsequent hospitalization and friendship with Morley and Mary Unwin provided emotional st… Go to person page >

Text Information

First Line: അജ്ഞാതമേ തൻ ചെയ്തികൾ (Ajñātaṁ tan ceytikaḷ)
Title: അജ്ഞാതം തൻ ചെയ്തികൾ
English Title: God moves in a mysterious way
Author: William Cowper (1774)
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.6.8.6
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

DUNDEE (Ravenscroft)

DUNDEE first appeared in the 1615 edition of the Scottish Psalter published in Edinburgh by Andro Hart. Called a "French" tune (thus it also goes by the name of FRENCH), DUNDEE was one of that hymnal's twelve "common tunes"; that is, it was not associated with a specific psalm. In the Psalter Hymnal…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14408
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14408

Suggestions or corrections? Contact us