അമ്മ ഓതി മോദമായ്

അമ്മ ഓതി മോദമായ് (Am'ma ōti mēādamāy)

Author: Will H. Garey (1898); Translator: Simon Zachariah (2014)
Tune: [Oft I've heard my mother tell] (Showalter)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 അമ്മ ഓതി മോദമായ്
സ്വർ ഭവന മോദങ്ങൾ!
അന്ത്യമായ് മൊഴിഞ്ഞവൾ:
"ചേർന്നിടും";
ദൂതർ പാടും ദേശത്തിൽ
വീണ മീട്ടും നാടതിൽ
സ്വർഗ്ഗ രാജൻ തന്റെ മുൻ
"ചേർന്നിടും".

പല്ലവി:
ചേർന്നിടും ഞാൻ ചേർന്നിടും
ചേർന്നിടും ഞാൻ ചേർന്നിടും
ദൂതർ പാടും ദേശത്തിൽ
വീണ മീട്ടും നാടതിൽ
സ്വർഗ്ഗ രാജൻ തന്റെ മുൻ
ചേർന്നിടും

2 പ-ളുങ്കു കടൽ-ക്കരെ
അമ്മ ക്ഷണി-ക്കുന്നെന്നെ
ഉത്തരമായ് ചൊല്ലും ഞാൻ
"ചേർന്നീടും"
എന്തു മോദം ആദിനം!
കാണും ഞാൻ മുഖാമുഖം
നിത്യ കാലമൊക്കെയും
ചേർന്നിടും. [പല്ലവി]

3 ശാന്തി തീര-മപ്പുറം
കാണും രക്ഷകൻ മുഖം
തൻ കരം പിടിച്ചു ഞാൻ
ചേർന്നിടും.
ദൂ-തർ ഗാന മദ്ധ്യത്തിൽ
തങ്ക പാതെ പോയിടും
മോഹനമാം നാടതിൽ
ചേർന്നിടും. [പല്ലവി]

4 പ-വിഴ വാതിൽ കാ-വലായ്
ചേരും ദൂതർ ഓതുന്നു:
"ഇല്ല കാലം ഭൂമിക്കായ്‌;"
ചേർന്നിടും
മിത്രങ്ങളെ കണ്ടിടാൻ,
സ്വർണ്ണ വീഥി താണ്ടും ഞാൻ
അന്ത്യമില്ലാ നാടതിൽ
ചേർന്നിടും. [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14417

Author: Will H. Garey

(no biographical information available about Will H. Garey.) Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: അമ്മ ഓതി മോദമായ് (Am'ma ōti mēādamāy)
Title: അമ്മ ഓതി മോദമായ്
English Title: Oft I've heard my mother tell
Author: Will H. Garey (1898)
Translator: Simon Zachariah (2014)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14417

Suggestions or corrections? Contact us