ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു

ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു നിൽ-ക്കും (Āścya-ryaṁ ñān pūṇṭu nil-kkuṁ)

Author: Chas. H. Gabriel (1905); Translator: Simon Zachariah (2016)
Tune: MY SAVIOR'S LOVE
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു നിൽ-ക്കും,
എൻ നസ്രായ-നേശു മുൻ.
താൻ എത്ര-യോ സ്നേഹിച്ച-ല്ലോ,
ഈ പാപിയാ-മെന്നെയും.

പല്ലവി:
ഹാ-എ-ന്തത്ഭുതം! ഹാ-എ-ന്താശ്ചര്യം!
എന്നും പാ-ടും ഈ ഗാനം.
ഹാ-എ-ന്തത്ഭുതം! ഹാ-എ-ന്താശ്ചര്യം!
ര-ക്ഷകൻ സ്നേ-ഹമഹാശ്ചര്യം.

2 "എന്റെ ഇ-ഷ്ടം അല്ല താതാ,
നി-ന്നിഷ്ടമ-താകട്ടെ"
താൻ തോ-ട്ട-ത്തിൽ ക-ര-ഞ്ഞപ്പോൾ,
വി-യർപ്പെല്ലാം ചോരയായ്. [പല്ലവി]

3 അൻപോ-ടെ ഹാ താങ്ങി ദൂതർ,
തേ-ജസ്സിന്റെ നാഥനെ.
ആ-ശ്വസിപ്പി-ക്കുന്നു തന്നെ,
എൻ ദുഃഖത്തെ പേറി താൻ. [പല്ലവി]

4 എന്റെ മാ-വൻ ദുഃഖം പോ-ക്കി,
താൻ എല്ലാം തൻ പേർ-ക്കാക്കി.
കാൽ-വ-രിയിൽ കൊണ്ടുപോ-യി,
ഏ-ക-നായി മ-രി-ച്ചു. [പല്ലവി]

5 സ്വർഗേ ഞാ-നും വാണിടു-മ്പോൾ,
തൻ മു-ഖത്തെ ദർശ്ശിക്കും.
നി-ത്യതയിൽ എന്നാമോ-ദം,
തൻ സ്നേ-ഹത്തെ പാടും ഞാൻ. [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14450

Author: Chas. H. Gabriel

Pseudonyms: C. D. Emerson, Charlotte G. Homer, S. B. Jackson, A. W. Lawrence, Jennie Ree… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു നിൽ-ക്കും (Āścya-ryaṁ ñān pūṇṭu nil-kkuṁ)
Title: ആശ്ച്യ-ര്യം ഞാൻ പൂണ്ടു
English Title: I stand amazed in the presence
Author: Chas. H. Gabriel (1905)
Translator: Simon Zachariah (2016)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14450

Suggestions or corrections? Contact us