ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി

ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി (Ātmāvāṁ vaḻikāṭṭi enne sadā naṭatti)

Author: Thomas Koshy; Translator: M. M. Wells
Tune: GUIDE (Wells)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി
കൊണ്ടുപോകും വനത്തിൽ കൂടെ സാവധാനത്തിൽ
ക്ഷീണരേ സന്തോഷിപ്പിൻ തൻ ഇമ്പ മൊഴി കേൾപ്പിൻ
സഞ്ചാരീ നീ കൂടെ വാ ചേർക്കാം നിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ

2 ഉള്ളം തളർന്നേറ്റവും ആശയറ്റനേരവും
ക്രൂശിൻ രക്തം കാണിച്ചു ആശ്വാസം നൽകീടുന്നു
ശുദ്ധാത്മാവിൻ പ്രഭയിൽ ഞാനൊളിക്കും നേരത്തിൽ
ശത്രു ശല്ല്യമൊന്നുമേ പേടിക്കേണ്ട എങ്ങുമേ

3 സത്യ സഖി താൻ തന്നെ സർവദാ എൻ സമീപെ
തുണയ്ക്കും നിരന്തരം നീക്കും ഭയം സംശയം
കാറ്റുഗ്രമടിക്കിലും ഇരുൾ കനത്തീടിലും
സഞ്ചാരീ നീ കൂടെ വാ ചേർക്കാം നിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ

4 ആയുഷ്കാലത്തിനന്തം ചേർന്നാർത്തി പൂണ്ട നേരം
സ്വർഗ്ഗ ചിന്ത മാത്രമേ ഏകമെന്നാശ്രയമേ
താൻ മാത്രം ആ നേരത്തും എന്നെ ആഴം കടത്തും
സഞ്ചാരീ നീ കൂടെ വാ ചേർക്കാം നിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാൻ

Source: The Cyber Hymnal #14429

Author: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Translator: M. M. Wells

Converted to Christianity as a youth at a mission in Buffalo, New York, Marcus Morris Wells (b. Cooperstown, NY, 1815; d. Hartwick, NY, 1895) spent most of his life near Hartwick as a farmer and maker of farm implements. He is remembered in hymnody for writing both the text and tune of "Holy Spirit, Faithful Guide." "On a Saturday afternoon, October 1858, while at work in my cornfield, the sentiment of the hymn came to me," writes Wells. "The next day, Sunday, being a very stormy day, I finished the hymn and wrote the tune for it and sent it to Prof. I. B. Woodbury." Isaac Woodbury was the editor of the New York Musical Pioneer, and the original text and tune were first published in that periodical's November 1858 issue. Bert Polman… Go to person page >

Text Information

First Line: ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി (Ātmāvāṁ vaḻikāṭṭi enne sadā naṭatti)
Title: ആത്മാവാം വഴികാട്ടി എന്നെ സദാ നടത്തി
English Title: Holy Spirit, faithful guide
Author: Thomas Koshy
Translator: M. M. Wells
Meter: 7.7.7.7 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

GUIDE (Wells)

Converted to Christianity as a youth at a mission in Buffalo, New York, Marcus Morris Wells (b. Cooperstown, NY, 1815; d. Hartwick, NY, 1895) spent most of his life near Hartwick as a farmer and maker of farm implements. He is remembered in hymnody for writing both the text and tune of "Holy Spirit,…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14429
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14429

Suggestions or corrections? Contact us