അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ

Representative Text

1 അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ
എൻ പേർ-ക്കായ് മരിച്ചു
എന്നേ പോലുള്ളോർ പാ-പിക്കായ്
തൻ ശി-ര-സ്സു നല്കി

Refrain:
ക്രൂശിങ്കൽ ക്രൂശിങ്കൽ സല്പ്രകാശം കണ്ടേൻ
എൻ മനോ-ഭാരവും നീങ്ങിപ്പോയ്
വിശ്വാസ-ത്താൽ കിട്ടി കാഴ്ചയു-മപ്പോൾ
സ-ന്ത-തം ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ

3 അറു-ക്കപ്പെട്ട നിൻ മേനി
രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു
ദൈവ-ത്തിൻ കോപ ചൂടിനാൽ
തൻ ആത്മം ഖേദിച്ചു [Refrain]

4 എൻ പാപം മൂല-മല്ലയോ
മരത്തിൽ താൻ കേണു?
തൻ കൃ-പയുടെ ആഴമോ
സ്നേഹം പോൽ വർണ്ണിക്കാ! [Refrain]

5 മർത്യ-നിൻ പാപം മൂലമായ്
ക്രിസ്തു ക്രൂ-ശി-ലേറി
തൻ സൃഷ്ടിതാവിൻ നോവിനാൽ
സൂ-ര്യൻ ഇ-രു-ട്ടിലായ് [Refrain]

6 തൻ ക്രൂശിൻ മുൻ-പിൽ എന്നുമേ
ത-ല-യെ കുനിക്കും
നന്ദി നിറഞ്ഞു എൻ മനം
ക-ണ്ണു-നീർ പൊഴിക്കും [Refrain]

7 സ്നേഹം പൊ-ഴിയും വൻ കടം
കണ്ണീ-രാൽ തീർത്തിടാ.
തന്നീ-ടുന്നെന്നെ പൂർ-ണ്ണമായ്
മ-റ്റൊ-ന്നും ചെയ്തിടാ. [Refrain]

8 നിന്റേതായ് തീർക്ക രക്ഷകാ
വി-ശ്വ-സ്ഥനാ-കു-വാൻ
സ്വർഗ്ഗേ നിന്നെ വണങ്ങുമ്പോൾ
എന്നെയും ഓർക്കേണമേ [Refrain]

Source: The Cyber Hymnal #14410

Author: Isaac Watts

Isaac Watts was the son of a schoolmaster, and was born in Southampton, July 17, 1674. He is said to have shown remarkable precocity in childhood, beginning the study of Latin, in his fourth year, and writing respectable verses at the age of seven. At the age of sixteen, he went to London to study in the Academy of the Rev. Thomas Rowe, an Independent minister. In 1698, he became assistant minister of the Independent Church, Berry St., London. In 1702, he became pastor. In 1712, he accepted an invitation to visit Sir Thomas Abney, at his residence of Abney Park, and at Sir Thomas' pressing request, made it his home for the remainder of his life. It was a residence most favourable for his health, and for the prosecution of his literary… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ (Atyatbhutaṁ! en rakṣakan)
Title: അത്യത്ഭുതം! എൻ രക്ഷകൻ
English Title: Alas! and did my Savior bleed
Author: Isaac Watts
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14410

Suggestions or corrections? Contact us