ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം

ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം, ഇ-മ്പമതു (Ceāllennēāṭēśuvin kā-ryaṁ, i-mpamatu)

Author: William H. Parker; Translator: Simon Zachariah
Tune: STORIES OF JESUS
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം, ഇ-മ്പമതു;
നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ചോദി-ക്കും, സം-ശയങ്ങൾ.
പാ-തയോര-ത്തും ആ-ഴിയിലും, നൽ
യേശുവിൻ വേല ചൊ-ല്ലെന്നോടു!

2 പൈതങ്ങൾ ചുറ്റുമായ് നി-ന്നോ? ചൊ-ല്ലി തരൂ,
തൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്മേ-ൽ വാണീടട്ടെ!
അൻ-പേറും വാ-ക്കും, തൻ സ്നേ-ഹവും, നൽ
യേ-ശുവിൻ മു-ഖം പ്ര-കാശമാം!

3 ആഴിയെ ശാസിച്ചതും നീ ചൊ-ല്ലി തരൂ,
ഗലീല കടലിൽ കാ-റ്റിൽ ഉ-ലഞ്ഞതും,
സൃ-ഷ്ടാവിൻ വാ-ക്കിൻ ശ-ക്തിയതും, വൻ
കാ-റ്റും വൻ കോ-ളും പോയ് മറഞ്ഞു!

4 അ-നുഗമിക്കും ഞാൻ സ്വ-ർഗേ, ശി-ശുക്കളെ,
കുരുത്തോല വീശി ഞാ-നും സ്തോ-ത്രം പാടും.
ദൂ-തു വാഹി-യായ് ഞാൻ പോ-യിടും-നൽ
ഹോ-ശാന പാടും അ-ത്യുച്ചത്തിൽ!

5 മരത്തിൻ കൊമ്പിലെ പ-ക്ഷി പാടുന്നിതാ,
പുല്ലിനിടയിലെ ലി-ല്ലി വർ-ണ്ണി-ക്കുന്നു,
ചൊ-ല്ലൂ ആ വാ-ർത്ത ഇ-ന്നെന്നോട്, എൻ
യേശു വർണ്ണിച്ചു, താതൻ സ്നേഹം!

6 ഗദസമെനയിൻ നോ-വു, നീ കാ-ണിക്ക,
യേശു മരിച്ചതാം ക്രൂശ്ശേ, നീ കാ-ണിക്ക.
മോ-ദമോ തൻ വൻ ഖേദമതോ-എൻ,
യേശുവിൻ കാര്യം ചൊല്ലെന്നോടു!Source: The Cyber Hymnal #14615

Author: William H. Parker

Parker, William Henry, was born at New Basford, Nottingham, March 4th, 1845. Early in life he began to write verses, and having joined a General Baptist church and become interested in Sunday schools was led to compose hymns for use at anniversaries. Three of these were introduced by his pastor, the Rev. W. R. Stevenson, M.A., into The School Hymnal, 1880, and passed into The Children's Book of Praise, 1881, and other collections. In 1882 Mr. Parker published a small volume entitled, The Princess Alice and Other Poems. His hymns in common use are:—1. "Children know but little.” (God’s condescension to the Little Ones) 2. “Holy Spirit, hear us!” (Hymn to the Holy Ghost). 3. “Jesus, I so often need thee” (A Child’s Prayer to… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം, ഇ-മ്പമതു (Ceāllennēāṭēśuvin kā-ryaṁ, i-mpamatu)
Title: ചൊല്ലെന്നോടേശുവിൻ കാ-ര്യം
English Title: Tell me the stories of Jesus
Author: William H. Parker
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14615

Suggestions or corrections? Contact us