ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ

ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ (Daivas‌tutikku neñcaṁ tā)

Author: Charles Wesley; Translator: Simon Zachariah
Tune: RICHMOND (Haweis)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ
പാവനഹൃദയം
സുലഭം ചിന്തിയ രക്തം
തളിച്ച ഹൃദയം.

2 സൗമ്യം, താഴ്മ, ക്ഷമാചിത്തം
പ്രിയ കൃസ്താസനം
ക്രിസ്തു താൻ ശബ്ദിക്കുമതിൽ
ക്രിസ്തുമാത്രം വാഴും

3 ഉള്ളിൽ വസിപ്പോനിൽനിന്നു
ഒന്നും പിരിക്കാത്ത
താഴ്ത്തനുതാപഹൃദയം
സത്യ ശ്രദ്ധ ശുദ്ധം.

4 നവ ചിന്ത തിങ്ങും ചിത്തം
ദൈവ സ്നേഹം പൂർണ്ണം
സത്യശുദ്ധി നന്മപൂർണ്ണം
കർത്താ, നിൻ ചിത്തം പോൽ.

5 *നിൻ സ്നേഹ ചിത്തം മാറിടാ
ഖേദമകറ്റീടും
നിൻ സ്നേഹം താ എൻ യേശുവേ
ഖേദമാനസ്സൻ ഞാൻ

6 *സ്വസ്ഥതയില്ലാ ഹൃത്തിങ്കൽ
നീ ശാന്തി നൽകുകേ
സ്വാർത്ഥ ചിത്തം നീക്കീടുകേ
ഏദൻ പ്രാപിപ്പോളം

7 *നിൻ കൃപാ മൊഴിയെന്നുള്ളിൽ
ശാന്തിയരുളട്ടെ
ഒളി മന്നാ, ജീവ വൃക്ഷം,
വെള്ളക്കല്ലും നൽക

8 തന്നു നിൻ സ്വഭാവം കർത്താ,
എന്നിലിറങ്ങി വാ,
ചിത്തേ എഴുതു നിൻ നാമം
പുത്തൻ സ്നേഹനാമം.

Source: The Cyber Hymnal #14739

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ (Daivas‌tutikku neñcaṁ tā)
Title: ദൈവസ്‌തുതിക്കു നെഞ്ചം താ
English Title: O for a heart to praise my God
Author: Charles Wesley
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.6.8.6
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

RICHMOND (Haweis)

RICHMOND (also known as CHESTERFIELD) is a florid tune originally written by Thomas Haweis (PHH 270) and published in his collection Carmina Christo (1792). Samuel Webbe, Jr., adapted and shortened the tune and published it in his Collection of Psalm Tunes (1808). It was reprinted in 1853 in Webbe's…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14739
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14739

Suggestions or corrections? Contact us