ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം

Representative Text

1 ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം
ഉച്ചത്തിൽ ഒപ്പം പാടട്ടെ
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ!
ചൂടേറും സൂര്യ- രശ്മിയും,
മിന്നുന്ന ചന്ദ്രശോഭയും!

പല്ലവി:
വാഴ്ത്തി പാടാം വാഴ്ത്തി പാടാം
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ, ഹാലേലൂ-യ്യ!

2 ചുറ്റിയടിക്കും വങ്കാറ്റും
വാനിലെ കാർമേഘങ്ങളും
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
വാനിലുദിക്കും ചന്ദ്രനും,
രാത്രിയിൻ താരകങ്ങളും, [പല്ലവി]

3 നിർമ്മല കൊച്ചരുവികൾ,
ദേവനു പാടും ഓളങ്ങൾ,
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
മർത്യനു ചൂടേകീടാനായ് [പല്ലവി]
കത്തിയെരിയും അഗ്നിയും

4 ജീവിക്കും നാൾക-ളെല്ലാമേ
പുഷ്ടി നല്കീടും ഭൂമിയും
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
നീ നല്കും പുഷ്പഫലങ്ങൾ
നിൻ കീർത്തി വാഴ്ത്തിപാടട്ടെ [പല്ലവി]

5 നന്മ നിറഞ്ഞ മർത്യന്മാർ
അന്യോന്യം ക്ഷമിച്ചീടട്ടെ
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
വേദന, ദുഃഖം പേറുന്നോർ
ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കട്ടെ [പല്ലവി]

6 ശാന്തമാം അന്ത്യം വരുമ്പോൾ
അന്ത്യ ശ്വാസം നിലക്കുമ്പോൾ
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
ക്രിസ്തൻ തെളിച്ച പാതയിൽ
ദൈവപൈതലേ നയിക്കും [പല്ലവി]

7 ക്രിസ്തൻ വാഴ്ത്തിയ സർവവും
കൃസ്തനെ വാഴ്ത്തി പാടട്ടെ
ഹാലേലൂയ്യ ഹാലേലൂയ്യ
ത്രിത്വത്തിന്നു സ്തോത്രം പാടാം
എന്നെന്നേക്കും സ്തോത്രം പാടാം [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14718

Translator (English): William H. Draper

Draper, William Henry, M.A., son of Henry and Lucy Mary Draper, was born at Kenilworth, Dec. 19, 1855, and educated at Keble College, Oxford; B.A. in honours, M.A. 1880. Ordained in 1880, he was Curate of St. Mary's, Shrewsbury; Vicar of Alfreton; of the Abbey Church, Shrewsbury; and since 1899 Rector of Adel, Leeds. Mr. Draper's hymns in common use include the following:— 1. Come forth, ye sick and poor. [Harvest.] Written in 1001 and printed in the Guardian, Sept. 18, 1901. In 1905 it was given, somewhat altered, in The Council School Hymn Book, No. 132. It was also published by Novello & Co., with Music by J. H. Maunder. 2. From homes of quiet peace. [In Time of War.] Published by Novello & Co. in their series of Hymns in… Go to person page >

Translator (Malayalam): Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: St. Francis of Assisi

St. Francis of Assisi (Italian: San Francesco d'Assisi, born Giovanni di Pietro di Bernardone, but nicknamed Francesco ("the Frenchman") by his father, 1181/1182 – October 3, 1226) was an Italian Catholic friar and preacher. He founded the men's Order of Friars Minor, the women’s Order of St. Clare, and the Third Order of Saint Francis for men and women not able to live the lives of itinerant preachers followed by the early members of the Order of Friars Minor or the monastic lives of the Poor Clares. Though he was never ordained to the Catholic priesthood, Francis is one of the most venerated religious figures in history. Francis' father was Pietro di Bernardone, a prosperous silk merchant. Francis lived the high-spirited life typic… Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം (Daivattin sr̥ṣṭikaḷellāṁ)
Title: ദൈവത്തിൻ സൃഷ്ടികളെല്ലാം
English Title: All creatures of our God and king
Author: St. Francis of Assisi (circa 1225)
Translator (English): William H. Draper
Translator (Malayalam): Simon Zachariah
Meter: 88.4.4.8.8 alleluias.
Language: Malayalam
Refrain First Line: വാഴ്ത്തി പാടാം വാഴ്ത്തി പാടാം
Copyright: Public Domain

Tune

LASST UNS ERFREUEN

LASST UNS ERFREUEN derives its opening line and several other melodic ideas from GENEVAN 68 (68). The tune was first published with the Easter text "Lasst uns erfreuen herzlich sehr" in the Jesuit hymnal Ausserlesene Catlwlische Geistliche Kirchengesänge (Cologne, 1623). LASST UNS ERFREUEN appeared…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14718
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14718

Suggestions or corrections? Contact us