ദാന ദാധാവെ സ്തുതിക്കാം

ദാന ദാധാവെ സ്തു-തി-ക്കാം (Dāna dādhāve stu-ti-kkāṁ)

Author: Thomas Ken; Translator: Simon Zachariah
Tune: OLD HUNDREDTH
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

ദാന ദാധാവെ സ്തു-തി-ക്കാം,
സർവ്വ സൃഷ്ടിയും പാ-ട-ട്ടെ,
വാനിലുള്ളോരും വാഴ്-ത്ത-ട്ടെ,
താത സുതാത്മനു സ്തോത്രം!

Source: The Cyber Hymnal #14694

Author: Thomas Ken

Thomas Ken (b. Berkampstead, Hertfordshire, England, 1637; d. Longleat, Wiltshire, England, 1711) studied at Winchester College, Hart Hall, and New College, Oxford, England. Ordained in the Church of England in 1662, he served variously as pastor, chaplain at Winchester College (1669-1679), chaplain to Princess (later Queen) Mary in The Hague, and bishop of Bath and Wells (1685-1691). He was a man of conscience and independent mind who did not shirk from confrontations with royalty. When King Charles II came to visit Winchester, he took along his mistress, the famous actress Nell Gwynne. Ken was asked to provide lodging for her. The story is told that Ken quickly declared his house under repair and had a builder take off the roof! He later… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദാന ദാധാവെ സ്തു-തി-ക്കാം (Dāna dādhāve stu-ti-kkāṁ)
Title: ദാന ദാധാവെ സ്തുതിക്കാം
English Title: Praise God, from whom all blessings flow
Author: Thomas Ken
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

OLD HUNDREDTH

This tune is likely the work of the composer named here, but has also been attributed to others as shown in the instances list below. According to the Handbook to the Baptist Hymnal (1992), Old 100th first appeared in the Genevan Psalter, and "the first half of the tune contains phrases which may ha…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14694
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14694

Suggestions or corrections? Contact us