ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ!

Representative Text

1 ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ!
നിന്നെപ്പോല്‍ വേറില്ല മറ്റാരുമേ!
രാവും പകലിലും നീ മാത്രമേ-
എന്നുടെ ചിന്തയില്‍ നീ മാത്രമേ.

2 ദര്‍ശനം ഏകുക നിന്‍ വാക്കിനാല്‍.
നിന്‍ വചനത്താല്‍ വഴി തെളിക്ക.
താതനെ നാഥനെ ദൈവസുതാ-
നിന്‍ നിത്യ സമ്പര്‍ക്കം എന്നാശയെ.

3 ശത്രുവിന്‍ നേരെ പരിച നീയെ.
മാനവും അന്തസ്സും നീ മാത്രമേ.
എന്നാത്മാ -വിന്നുടെ കോട്ട നീയെ-
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കണേ നിന്‍ ശക്തിയാല്‍.

4 ആശ്രയം വേറില്ല യേശു മതി.
താനാണെന്‍ ഓഹരി എന്നുമെന്നും.
ഹൃത്തിലും താന്‍ തന്നെ, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും,
രാജാവും, കര്‍ത്താവും, സര്‍വ്വസ്വവും.

5 സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍ നാഥന്‍ ജയം നേടിയേ!
സ്വര്‍ഗ്ഗസന്തോഷം എനിക്കേകിയെ-
ഏതു വിപത്തിലും ദീപം നീയെ-
ദര്‍ശനം നല്‍കും വിധി കര്‍ത്താവേ!

Source: The Cyber Hymnal #14693

Author (attributed to): Dallan Forgaill

Saint Dallán Forgaill (ca. 530–598), also known as Dallán Forchella, Dallán of Cluain Dalláin, and born Eochaid Forchella, was an early Christian Irish poet, best known as the writer of the Amra Choluim Chille ("Eulogy of Saint Columba") and the early Irish poem "Rop tú mo baile," the basis of the modern English hymn "Be Thou My Vision." Dallán Forgaill's given name was Eochaid, and his mother was called Forchella. He was the son of Colla, a descendant of the legendary High King Colla Uais. His nickname, Dallán ("little blind one"), was earned after he lost his sight, reputedly as a result of studying intensively. He was born in Maigen (now Ballyconnell), at the eastern edge of the territory of the Masraige of Magh Slécht in… Go to person page >

Translator: Mary E. Byrne

Mary Elizabeth Byrne, M.A. (July 2, 1880 – January 19, 1931) was born in Ireland. She translated the Old Irish Hymn, "Bí Thusa 'mo Shúile," into English as "Be Thou My Vision" in Ériu (the journal of the School of Irish Learning), in 1905. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Versifier: Eleanor Hull

(no biographical information available about Eleanor Hull.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ! (Darśanaṁ ēkuka yēśu nāthā!)
Title: ദര്‍ശനം ഏകുക യേശു നാഥാ!
English Title: Be thou my vision, O Lord of my heart
Author (attributed to): Dallan Forgaill
Translator: Mary E. Byrne
Versifier: Eleanor Hull
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

SLANE

SLANE is an old Irish folk tune associated with the ballad "With My Love on the Road" in Patrick W. Joyce's Old Irish Folk Music and Songs (1909). It became a hymn tune when it was arranged by David Evans (PHH 285) and set to the Irish hymn "Be Thou My Vision" published in the Church Hymnary (1927).…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14693
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14693

Suggestions or corrections? Contact us