Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Du høie Fryd for rene Sjæle

Du høie Fryd for rene Sjæle

Translator: Hans Adolf Brorson; Author: Gottfried Arnold
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Du høie Fryd for rene Sjæle,
Og for din Stamme salig Frugt,
Som vil til Alle dig meddele,
Der følge Aandens vise Tugt,
Hvor vilde jeg dog gjerne tragte
Blandt dines Jomfrutal at staa,
Som Verdens Kjarlighed foragte,
Og efter Lammet stedse gaa.

2 Du fordrer kun et renset Hjerte,
Men hvor er det at faa for mig?
Jeg føler baade Fryd og Smerte
I Kjærligheds Attraa til dig;
Forgjæves er min egen Møie,
Om du ei klarer selv mit Sind,
Og tager med dit blider Øie
Met arme Hjerte ganske ind.

3 Din Salve heler Adams Skade,
Din Kjærlighed er Sjælens Kur,
Vil du mig den kun finde lade,
Saa bliver Verdens Lyst mig sur:
Den gjør fornøiet, fri og sikker
Fra Verdens Lysters Fiske-Krog,
At jeg kan fly de fine Strikker,
Som Mange ned i Pinen drog.

4 Lad denne Balsam i mig flyde
Og gjennemtrænge alt mit Sind,
Lad mig din Kjærlighed kun nyde,
Saa lukkes ingen anden ind;
Den Ild at Verdens Lyst forbrænder
Og holder den for Narre-Spil;
O, hvo den Kjærlighed kun kjender,
Han ingen anden have vil.

5 Men griber du Begjærligheden
Ei an med Magt og Kraftens Haand,
Da kan den ligge skjult i Reden,
Og siden tage Overhaand;
O Gud, din Sødhed tidt anvendes
Til Kjødets Sikkerhed og Ro,
Naar Aandens Iver ei optændes
Ved daglig Kamp i Bøn og Tro.

6 Hvad kan os fri fra denne Fare?
Din Kjærlighed kun det formaar;
Naar Sjælen den vil tage vare,
En anden Lyst og Drift den faar,
Som den modvillig' Vilje drager
Hen ind i Naadens blide Stand,
At Verdens Lyst ei bedre smager
End vel vant Mund det raadne Band.

7 Naar Gud er her og ingenlunde
Med Verden vil iHjertet bo,
Saa gaar al Verdens Lyst tilgrunde,
Og Hjertet faar sin rette Ro,
Naar Sjælen lærer dybt at grave,
Og varer denne Perle vel;
Den Skat kan Jesu Brud kun have,
Og ikke nogen Verdens Træl.

8 Sæt Jesu Kjærlighed til Grunden!
Er han din Bygnings Hjørnesten,
Saa bliver Sjælen altid funden
Aarvaagen til at holdes ren;
Han selv din Seierskrone bliver
Ved hver en Leilighed til Kamp;
Thi denne sol dig let fordriver
Al Verdens Vellyst som en Damp.

9 Saa triumferer allerede
Guds Liv i Død'lighedens Krop;
Thi just naar vi i Kampen svede,
Da stræbe vi til Kronen op;
Hvor kunde ellers Sjælen vinde
Og dæmpe Kjødets stærke Brand,
Om Kjærlighed var ei derinde,
Som alle Ting bestride kan?

10 Den korte Møie Vei bereder
Til uskatterlig Sjælefred,
Guds Himles skjulte Lifligheder
Til slige Sjæle flyde ned,
Som Verdens Lysters Skum og Fraade
Beler, foragter og forsmaar;
Lad kun din Brudgom ene raade,
Se saa, hvad Kjærlighed formaar!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #644

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Gottfried Arnold

Arnold, Gottfried, son of Gottfried Arnold, sixth master of the Town School of Annaberg in the Saxon Harz, born at Annaberg Sept. 5, 1666. His life was varied and eventful, and although much of it had little to do with hymnody from an English point of view, yet his position in German Hymnology is such as to necessitate an extended notice, which, through pressure of space, must be (typographically) compressed. After passing through the Town School and the Gymnasium at Gera, he matriculated in 1685 at the University of Wittenberg—where he found the strictest Lutheran orthodoxy in doctrine combined with the loosest of living. Preserved by his enthusiasm for study from the grosser vices of his fellows, turning to contemplate the lives of t… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d80

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #129

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #644

Suggestions or corrections? Contact us