എൻ നാഥനെ ഏറ്റുചൊൽവാൻ

എൻ നാ-ഥനെ ഏറ്റു ചൊൽവാൻ ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാൻ (En nā-thane ēṟṟu ceālvān lajjikkayilla ñān)

Author: Isaac Watts; Author (refrain): R. E. Hudson; Translator: Anonymous
Tune: HUDSON (Hudson)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എൻ നാ-ഥനെ ഏറ്റു ചൊൽവാൻ ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാൻ
തൻ ക്രൂ-ശിൻപം വാക്-തേ-ജ്ജസ്സും ചൊല്ലി കീർത്തിക്കും ഞാൻ

പല്ലവി:
ക്രൂശിങ്കൽ ക്രൂശിങ്കൽ സല്പ്രകാശം കണ്ടേൻ
എൻ മനോഭാരവും നീങ്ങിപ്പോയ്
വിശ്വാസത്താൽ കിട്ടി കാഴ്ചയുമപ്പോൾ
സന്തതം ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ

2 യേശു നാമം ഞാൻ അ-റിയും അതൊന്നെൻ ആശ്രയം
വരാൻ നിരാശ ല-ജ്ജകൾ താൻ സമ്മതിച്ചീടാ [പല്ലവി]

3 തന്നേപ്പോൽ തൻ വാ-ക്കും സ്ഥിരം താൻ ഏല്പിച്ചതിനെ
നന്നായ് വിധിനാൾ വ-രെ താൻ ഭദ്രമായ്‌ സൂക്ഷിക്കും. [പല്ലവി]

4 പിതാ മുമ്പിലീ-പ്പാ-പിയെ അന്നാൾ താൻ ഏറ്റീടും
പുതു ശാലേമിൽ എ-നിക്കും സ്ഥാനം കല്പിച്ചീടും [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14497

Author: Isaac Watts

Isaac Watts was the son of a schoolmaster, and was born in Southampton, July 17, 1674. He is said to have shown remarkable precocity in childhood, beginning the study of Latin, in his fourth year, and writing respectable verses at the age of seven. At the age of sixteen, he went to London to study in the Academy of the Rev. Thomas Rowe, an Independent minister. In 1698, he became assistant minister of the Independent Church, Berry St., London. In 1702, he became pastor. In 1712, he accepted an invitation to visit Sir Thomas Abney, at his residence of Abney Park, and at Sir Thomas' pressing request, made it his home for the remainder of his life. It was a residence most favourable for his health, and for the prosecution of his literary… Go to person page >

Author (refrain): R. E. Hudson

Ralph Hudson (1843-1901) was born in Napoleon, OH. He served in the Union Army in the Civil War. After teaching for five years at Mt. Union College in Alliance he established his own publishing company in that city. He was a strong prohibitionist and published The Temperance Songster in 1886. He compiled several other collections and supplied tunes for gospel songs, among them Clara Tear Williams' "All my life long I had panted" (Satisfied). See 101 More Hymn Stories, K. Osbeck, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1985). Mary Louise VanDyke Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: എൻ നാ-ഥനെ ഏറ്റു ചൊൽവാൻ ലജ്ജിക്കയില്ല ഞാൻ (En nā-thane ēṟṟu ceālvān lajjikkayilla ñān)
Title: എൻ നാഥനെ ഏറ്റുചൊൽവാൻ
English Title: I'm not ashamed to own my Lord
Author: Isaac Watts
Author (refrain): R. E. Hudson
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: ക്രൂശിങ്കൽ ക്രൂശിങ്കൽ സല്പ്രകാശം കണ്ടേൻ
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14497

Suggestions or corrections? Contact us