എൻ നിമിത്തം പോകുക

എൻ നിമിത്തം പോകുക (En nimittaṁ pēākuka)

Author: Anonymous
Tune: JOYFUL (Bilby)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എൻ നിമിത്തം പോകുക,
സുവിശേഷം ഘോഷിക്ക,
എന്നു രാജദൂതു-

പല്ലവി:
ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം!
സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം,
ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം,
നാമെല്ലാരും പാടേണം!

2 ഈ ദൂതേറ്റനേകരും,
ഈഷൽ ഭേദം എന്നിയെ,
ഈശൻ ദാസരായി. [പല്ലവി]

3 സുവിശേഷകാഹളം,
കേൾക്ക സർവ്വ ജാതിയും,
ധ്രൂവത്തോടു ധ്രൂവം. [പല്ലവി]

4 വിധിനാൾ അണയുന്നു,
വിജയാർത്ഥം പോർ ചെയ്ക,
വിഭാകരോദയം. [പല്ലവി]

5 പറുദീസാ പ്രാപിച്ചോർ,
പാരിൽ സഭാവാസികൾ,
പാടീടും ഏകമായ്. [പല്ലവി]

6 വരുന്നേശു ആർപ്പോടെ,
വാനദൂതാദികളിൻ,
കർത്തനേ വാഴ്ത്തുവിൻ. [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14499

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: എൻ നിമിത്തം പോകുക (En nimittaṁ pēākuka)
Title: എൻ നിമിത്തം പോകുക
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം!
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14499

Suggestions or corrections? Contact us