എന്‍ രക്ഷകാ! എന്‍ ദൈവമേ! നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേ

എന്‍ രക്ഷകാ! എന്‍ ദൈവമേ! നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേ (En rakṣakā! en daivamē! ninnilāya nāḷ bhāgyamē)

Author: Philip Doddridge; Translator: Thomas Koshy
Tune: HAPPY DAY (Rimbault)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്‍ രക്ഷകാ! എന്‍ ദൈവമേ! നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേ
എന്നുള്ളത്തിന്‍ സന്തോഷത്തെ എന്നും ഞാന്‍ കീര്‍ത്തിച്ചീടട്ടെ

പല്ലവി:
ഭാഗ്യ നാള്‍! ഭാഗ്യ നാള്‍! യേശു എന്‍ പാപം തീര്‍ത്ത നാള്‍
കാത്തു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാറാക്കി താന്‍ ‍, ആര്‍ത്തുഘോഷിക്കാറാക്കി താന്‍
ഭാഗ്യ നാള്‍! ഭാഗ്യ നാള്‍! യേശു എന്‍പാപം തീര്‍ത്ത നാള്‍

2 വന്‍ക്രിയഎന്നില്‍ നടന്നു കര്‍ത്തന്‍ എന്റെ ഞാന്‍ അവന്റെ
താന്‍ വിളിച്ചു ഞാന്‍പിന്‍ചെന്നു സ്വീകരിച്ചു തന്‍ ശബ്ദത്തെ [പല്ലവി]

3 സ്വസ്ഥം ഇല്ലാത്തമനമേ കര്‍ത്തനില്‍ നീ അശ്വസിക്ക
ഉപേക്ഷിയാതെ അവനെ, തന്‍നന്മകള്‍ സ്വീകരിക്ക [പല്ലവി]

4 സ്വര്‍പ്പുരം ഈ കരാറിന്നു സാക്ഷിനില്‍ക്കുന്നെന്‍ മനമേ
എന്നും എന്നില്‍ പുതുക്കുന്നു നന്മുദ്ര നീ ശുദ്ധാത്മാവേ [പല്ലവി]

5 സൗഭാഗ്യം നല്‍കും ബാന്ധവം വാഴ് ത്തും ജീവകാലമെല്ലാം
ക്രിസ്തേശുവില്‍ എന്‍ ആനന്ദം പാടും ഞാന്‍അന്ത്യകാലത്തും [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14516

Author: Philip Doddridge

Philip Doddridge (b. London, England, 1702; d. Lisbon, Portugal, 1751) belonged to the Non-conformist Church (not associated with the Church of England). Its members were frequently the focus of discrimination. Offered an education by a rich patron to prepare him for ordination in the Church of England, Doddridge chose instead to remain in the Non-conformist Church. For twenty years he pastored a poor parish in Northampton, where he opened an academy for training Non-conformist ministers and taught most of the subjects himself. Doddridge suffered from tuberculosis, and when Lady Huntington, one of his patrons, offered to finance a trip to Lisbon for his health, he is reputed to have said, "I can as well go to heaven from Lisbon as from Nort… Go to person page >

Translator: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്‍ രക്ഷകാ! എന്‍ ദൈവമേ! നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേ (En rakṣakā! en daivamē! ninnilāya nāḷ bhāgyamē)
Title: എന്‍ രക്ഷകാ! എന്‍ ദൈവമേ! നിന്നിലായ നാള്‍ ഭാഗ്യമേ
English Title: O happy day that fixed my choice
Author: Philip Doddridge
Translator: Thomas Koshy
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

HAPPY DAY (Rimbault)

William J. Reynolds, in his Companion to Baptist Hymnal (1976), p. 161, wrote as follows: Happy Day appeared in William McDonald’s Wesleyan Sacred Harp (Boston, 1854), set to “Jesus, my All, to heaven is gone” with the present refrain, "Happy day, happy day, When Jesus washed my sins away!" Do…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14516
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14516

Suggestions or corrections? Contact us