ജീവദാതാവാം ദൈവമേ

Representative Text

1 ജീവദാതാവാം ദൈവമേ
നിത്യത നിന്നിൽ ക്ഷേമമാം
മൃതരോ നിൻ കൂടെ പാർക്കും
ആല്ലേലൂയ്യാ, (3)

2 ആത്മാക്കൾ നിന്റെ സ്വന്തമാം
നിൻ കൂടെ പാർക്കും നിർഭയം
നിൻ കൃപ നീ അവർക്കേകും
ആല്ലേലൂയ്യാ, (3)

3 നിൻ വാക്കു സത്യമുള്ളതാം
മണ്ണോടു മണ്ണായ് തീർന്നിടാ
നന്ദിയാൽ ഗീതം പാടീടാം
ആല്ലേലൂയ്യാ, (3)

4 കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചോർ
ഭാഗ്യമുള്ളോർ ഭയം വേണ്ടാ
ജീവൻ മൃത്യു ഏതായാലും
ആല്ലേലൂയ്യാ, (3)

Source: The Cyber Hymnal #14619

Author: Frederick Lucian Hosmer

Hosmer, Frederick Lucian, B.A., was born at Framingham, Mass., in 1840, and educated at Harvard, where he graduated B.A. in 1869. Entering the Unitarian Ministry in 1872 he has held charges in Quincy, Ill., 1872-77; Cleveland, Ohio, 1878-92; St. Louis, 1894-99; and since 1899, at Berkeley, Cal. His Way of Life, 1877, was a compilation of Prayers and Responsive Services for Sunday Schools. Of Unity Hymns and Carols, 1880, he was joint editor with W. C. Gannett and J. V. Blake. His hymns were published jointly by him and W. C. Gannett (q.v.), as The Thought of God in Hymns and Poems (Boston: Little, Brown & Co.), 1st Series, 1885; 2nd Series, 1894. Of his 56 hymns in this work the following have come into common use, for the most part during… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ജീവദാതാവാം ദൈവമേ
English Title: O Lord of life, where'er they be
Author: Frederick Lucian Hosmer
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.8.8 with refrain
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

GELOBT SEI GOTT (Vulpius)

Melchior Vulpius (b. Wasungen, Henneberg, Germany, c. 1570; d. Weimar, Germany, 1615) composed this tune as a setting for Michael Weisse's hymn "Gelobt sei Gott in höchsten Thron." Weisse's text was published with the tune in Vulpius's Ein Schon Geistlich Gesangbuch (1609). Because the text dates f…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14619
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14619

Suggestions or corrections? Contact us