ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്

ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ് (Jivi-ccīṭunna-tu yēśu-vinnāy)

Translator: Simon Zachariah; Author: Thomas O. Chisholm (1917)
Tune: [Living for Jesus a life that is true] (Lowden)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
എന്നിൽ താൻ എന്നാ-ളും ആന-ന്ദിക്കും
തന്നി-ഷ്ടം ചെയ്തെ-ന്നും സന്തോ-ഷിക്കും
ഇതാ-ണെൻ പാത ആ-ശിഷ-ത്തിന്നായ്

പല്ലവി:
ഞാൻ എന്നെ നൽകിടുന്നു എൻ രക്ഷകാ നാഥാ
നീ നിന്നെ തന്നെ ഏകി ക്രൂശിങ്കൽ യാഗത്താൽ
എൻ ഹൃത്തിൽ വാഴ്ക എന്നും നീ മാത്രമെൻ നാഥൻ
എൻ ജീവനെ തന്നീടുന്നു എപ്പോഴുംഎന്നാളും

2 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
എൻ പേർ-ക്കായ് മൃത്യു-വെ താൻ വ-രിച്ചു.
തൻ വി-ളി കേൾപ്പാൻ ഞാൻ മോദി-ക്കുന്നു
എല്ലാം ത്യജിച്ചും ഞാൻ പിൻഗ-മിക്കും [പല്ലവി]

3 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
തൻ ശു-ദ്ധ നാമ-ത്തിൽ വേല ചെയ്യും
കഷ്ട-മോ നഷ്ട-മോ വന്നീടിലും
ക്രൂശി-ന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചുമ-ന്നീടും [പല്ലവി]

4 ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
ഭൂവി-ൽ ഈ തീ നാളം പ്രകാ-ശിക്കും
അല-ഞ്ഞു പോയോ-രെ തേടും എന്നും
വിശ്രാ-മം നൽകീ-ടും തൻ പാ-ദത്തിൽ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14629

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Thomas O. Chisholm

Thomas O. Chisholm was born in Franklin, Kentucky in 1866. His boyhood was spent on a farm and in teaching district schools. He spent five years as editor of the local paper at Franklin. He was converted to Christianity at the age of 26 and soon after was business manager and office editor of the "Pentecostal Herald" of Louisville, Ky. In 1903 he entered the ministry of the M. E. Church South. His aim in writing was to incorporate as much as Scripture as possible and to avoid flippant or sentimental themes. Dianne Shapiro, from "The Singers and Their Songs: sketches of living gospel hymn writers" by Charles Hutchinson Gabriel (Chicago: The Rodeheaver Company, 1916)… Go to person page >

Text Information

First Line: ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ് (Jivi-ccīṭunna-tu yēśu-vinnāy)
Title: ജീവി-ച്ചീടുന്ന-തു യേശു-വിന്നായ്
English Title: Living for Jesus a life that is true
Author: Thomas O. Chisholm (1917)
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: ഞാൻ എന്നെ നൽകിടുന്നു എൻ രക്ഷകാ നാഥാ
Copyright: Public Domain

Tune

[Living for Jesus a life that is true] (Lowden)

LIVING FOR JESUS is a gospel hymn tune distinguishable by its dactylic rhythm for the stanzas and its straightforward iambic refrain. The guitar chords avoid some of the chromaticism of the original harmony; when using guitar, do not use keyboard. Singing the refrain only once–at the end of stanza…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14629

Suggestions or corrections? Contact us