ജീവിപ്പിച്ചീടേണം

ജീവിപ്പിച്ചീടേണം

Author: Albert Midlane; Translator: Simon Zachariah
Tune: [Revive Thy work, O Lord] (Doane)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
നിൻ വേലയെ നാഥാ
ഉയർപ്പിക്കും നിൻ ശക്തിയെ
നിൻ ജനം കാണട്ടെ.

പല്ലവി:
ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
നിദ്രയെ മാറ്റേണം
നിൻ ജീവ ശ്വാസം ഊതിയെൻ
ക്ഷീണം അകറ്റേണം.

2 ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
നിൻ വേലയെ നാഥാ
ജീവന്റെ അപ്പം തന്നെന്റെ
ക്ഷീണം അകറ്റേണം. [പല്ലവി]

3 ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
നിൻ വേലയെ നാഥാ
ശുദ്ധാവിയിൻ വൻ ശക്തിയാൽ
നിൻ നാമം വാഴേണം. [പല്ലവി]

4 ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
നിൻ വേലയെ നാഥാ
പെന്തക്കൊസ്തിൻ വൻ മാരിയാൽ
ആശീർവദിക്കേണം. [പല്ലവി

Source: The Cyber Hymnal #14630

Author: Albert Midlane

Midlane, Albert, was born at Newport, Isle of Wight, Jan. 23, 1825, and was engaged in business in that town for many years. To his Sunday school teacher he ascribes the honour of prompting him to poetic efforts: and the same teacher did much to shape his early life. His first printed hymn, "Hark! in the presence of our God," was written in September, 1842, at Carisbrooke Castle, and printed in the Youth’s Magazine in November of the same year. Since then he has written over 300, and of these a large proportion are in common use. They appeared in magazines and small mission hymn-books, including:— (1) The Youth's Magazine; (2) The British Messenger; (3) The London Messenger; (4) Trotter's Evangelical Hymn Book, 1860; (5) The Ambassador… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
English Title: Revive thy work, O Lord
Author: Albert Midlane
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: ജീവിപ്പിച്ചീടേണം
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14630
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14630

Suggestions or corrections? Contact us