കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍

കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍ (Kaṇkaḷ tuṟakka kāṇuvān)

Author: Clara H. Scott; Translator: Simon Zachariah
Tune: [Open my eyes that I may see]
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍
നീ കാണും പോല്‍ ഞാന്‍ സത്യത്തെ
അത്ഭുത താക്കോല്‍ തന്നീടെണേ
സ്വാതന്ത്ര്യം ഓതാന്‍ ശക്തി താ

നിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കായ് കാക്കുന്നു
ദൈവ ഇഷ്ടം നിവര്‍ത്തിപ്പാന്‍
പ്രകാശിപ്പിക്കെന്‍ കണ്‍കളെ
ശു-ദ്ധാത്മാവേ

2 കാതു തുറക്ക കേള്‍ക്കുവാന്‍
നീ നല്‍കും സത്യം വ്യക്തമായ്
നിന്‍ ശബ്ദത്തെ ഞാന്‍ കേട്ടീടുമ്പോള്‍
അസ്സത്യമെല്ലാം മാറിപ്പോം

3 വായ്‌ തുറക്ക ഞാന്‍ സാക്ഷിപ്പാന്‍
ഊഷ്മള സത്യം ഘോഷിപ്പാന്‍
സ്നേഹമെന്‍ ഹൃത്തില്‍ പകരുക
നിന്‍ മക്കളായ് ഞാന്‍ പങ്കിടാന്‍

Source: The Cyber Hymnal #14547

Author: Clara H. Scott

Clara Harriett Fiske Jones Scott USA 1841-1897. Born at Elk Grove, IL, daughter of a farmer, the family moved to Chicago in 1856. Clara enrolled in the first Chicago Musical Institute, after founders, Chauncy M Cady and William Bradbury, opened it in 1858. Following her graduation from the program, she found employment at the new Lyons Girl’s Seminary (also founded in 1858) in Lyons, IA. While working there, she met Henry Clay Scott, who worked for Scott & Ovington Brothers wholesale crockery company. The two married in 1861 in McGregor, IA. They had two daughters, Medora and Mary. The family moved to Austin, IL, near Chicago in the 1870s. She become a composer, hymnwriter, and publisher. She was the first woman to publish a vo… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍ (Kaṇkaḷ tuṟakka kāṇuvān)
Title: കണ്‍കള്‍ തുറക്ക കാണുവാന്‍
English Title: Open my eyes, that I may see
Author: Clara H. Scott
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

[Open my eyes that I may see]

This tune is likely the work of the composer named here, but has also been attributed to others as shown in the instances list above. The hymn first appeared in Best Hymns No. 2, by Elisha A. Hoffman & Harold F. Sayles (Chicago, Illinois: Evangelical Publishing Company, 1895) (MIDI, score). Some…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14547

Suggestions or corrections? Contact us