കണ്ണീരിൻ താഴ് വരയാം

കണ്ണീരിൻ താഴ് വര-യാം ഇദ്ധര (Kaṇṇīrin tāḻ vara-yāṁ id'dhara)

Author: Anonymous
Tune: BETHANY (Mason)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കണ്ണീരിൻ താഴ് വര-യാം ഇദ്ധര
ത-ന്നിൽ എന്നാ-യുസ്സിൻ കാ-ലമതിൽ
പാ-രം തളരും നാൾ- ഹാ രക്ഷിതാവേ! ഞാൻ
ചാ-രേണമേ തവ-മാ-ർവ്വിൽ സദാ.

2 ഏ-കാന്ത ജീവിതം- ആം സങ്കടം
ലോ-കേയനുഭവം- ആ-യീടിലും
എൻ ഖേദ ഭാരം നിൻ- മുൻ-പിൽ ഇറ-ക്കി ഞാൻ
ചാ-രേണമേ തവ-മാ-ർവ്വിൽ സദാ.

3 ഗാ-ഢതമസതിൻ- താഴ്-വരയിൽ
കൂ-ടെ നടന്നീടും-നേ-രത്തിലും
എ-ന്നോടു കൂടെ നിൻ- സാ-ന്നിദ്ധ്യമുണ്ടു ഞാൻ
ചാ-രേണമേ തവ-മാർവ്വിൽ സദാ.

4 ലോ-കത്തിലൂടെയു-ള്ളെൻ യാത്രയിൽ
ശോ-കത്തിൻ ഭാരത്താൽ താ-ണീടുകിൽ
നി-ന്നോടണഞ്ഞു ഞാൻ- ക-ണ്ണീർ ചൊരിയുവാൻ
ചാ-രേണമേ തവ-മാ-ർവ്വിൽ സദാ.

5 സ-ർവ്വാംഗ സുന്ദരൻ- ര-ക്ഷാകരൻ
ഏ-റ്റം മനോഹരം ഹാ-എൻ വരൻ
എൻ ജീവനാ-ഥനെ! ആ-ജീവനാ-ന്തമേ
ചാ-രേണമേ തവ-മാർവ്വിൽ സദാ

6 നി-ത്യമാം വിണ്ണിലെ-ഭാ-ഗ്യതലേ
എ-ത്തിയതിന്നു പിൻ- ക-ർത്തനേ നിൻ
സ്നേ-ഹ നിറവിന്നു ദാ-ഹിക്കുന്നോരു ഞാൻ
ചാ-രേണമേ തവ-മാ-ർവ്വിൽ സദാ.

Source: The Cyber Hymnal #14548

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: കണ്ണീരിൻ താഴ് വര-യാം ഇദ്ധര (Kaṇṇīrin tāḻ vara-yāṁ id'dhara)
Title: കണ്ണീരിൻ താഴ് വരയാം
Author: Anonymous
Meter: 10.10.12.10
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14548
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14548

Suggestions or corrections? Contact us