കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍

കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍ (Kāṇuṁ vare ini nāṁ tam'mil)

Author: Jeremiah Eames Rankin; Translator: Simon Zachariah
Tune: GOD BE WITH YOU
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം
തന്‍ ദിവ്യ നടത്തിപ്പാലെ-
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

ഇനി നാം ഇനി നാം—
യേശു മുന്‍ ചേരും വരെ
ഇനി നാം ഇനി നാം—
ചേരും വരെ പാലിക്കട്ടെ! താന്‍

2 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
തന്‍ തിരു ചിറകിന്‍ കീഴില്‍
നല്‍കി എന്നും ദിവ്യ മന്നാ
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

3 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
സ്നേഹമാകും തൈലം പൂശി
ദൈവ വേലക്കായി എന്നും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

4 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
തന്‍ തൃക്കരങ്ങളില്‍ ഏന്തി
അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ കൂടെയും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

5 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
വാഗ്ദത്തങ്ങള്‍ ഓര്‍പ്പിച്ചെന്നും
സ്വര്‍ നിക്ഷേപം പകര്‍ന്നെന്നും
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

6 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
രോഗ ദുഖ നാളിലെന്നും
കൈവിടാതെ ചാരെ നിന്നു
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

7 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
സ്നേഹക്കൊടിയതിന്‍ കീഴില്‍
മൃത്യുവിന്മേല്‍ ജയം നല്‍കി
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ

8 കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
അന്ത്യകാലം വരെ എന്നും
അഗ്നി രഥം മറയുവോളം
കാത്തു പാലിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ*

Source: The Cyber Hymnal #14573

Author: Jeremiah Eames Rankin

Pseudonym: R. E. Jeremy. Rankin, Jeremiah Eames, D.D., was born at Thornton, New Haven, Jan. 2, 1828, and educated at Middleburg College, Vermont, and at Andover. For two years he resided at Potsdam, U.S. Subsequently he held pastoral charges as a Congregational Minister at New York, St. Albans, Charlestown, Washington ( District of Columbia), &c. In 1878 he edited the Gospel Temperance Hymnal, and later the Gospel Bells. His hymns appeared in these collections, and in D. E. Jones's Songs of the New Life, 1869. His best known hymn is "Labouring and heavy laden" (Seeking Christ). This was "written [in 1855] for a sister who was an inquirer," was first printed in the Boston Recorder, and then included in Nason's Congregational Hymn Book,… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍ (Kāṇuṁ vare ini nāṁ tam'mil)
Title: കാണും വരെ ഇനി നാം തമ്മില്‍
English Title: God be with you till we meet again
Author: Jeremiah Eames Rankin
Translator: Simon Zachariah
Meter: 9.8.8.9 with refrain
Language: Malayalam
Refrain First Line: ഇനി നാം ഇനി നാം
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14573
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14573

Suggestions or corrections? Contact us