കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക

കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക (Karttanil ārttu sa-ntēāṣikka)

Translator: Anonymous; Author: M. E. Servoss (1880)
Tune: [Be glad in the Lord, and rejoice] (McGranahan)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
ചിത്തത്തിൽ സത്യമു-ള്ളോരെല്ലാം
തന്നെ തി-രഞ്ഞെടു-ത്തവരെ,
വ്യാകുല ദുഃഖങ്ങൾ പോക്കുക

പല്ലവി:
കർത്തനിൽ, കർത്തനിൽ
കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
കർത്തനിൽ, കർത്തനിൽ
കർത്തനിൽ ആർത്തുസ-ന്തോഷിക്ക

2 അവൻ താൻ കർത്തനെ-ന്നോർക്കുക
വാനിലും ഭൂവിലും നാഥൻ താൻ
വചന-ത്താൽ ഭരി-ക്കുന്നു താൻ
‘ബലവീ-രരെ’ വീ-ണ്ടെടുപ്പാൻ [പല്ലവി]

3 നീതിക്കാ-യുള്ള പോ-രാട്ടത്തിൽ
ശത്രുവിൻ ശക്തി വർ-ദ്ധിച്ചാലും
കാഴ്ച മ-റഞ്ഞു ദൈ-വസൈന്യം
ശത്രുസൈ-ന്യത്തേക്കാൾ അധികം [പല്ലവി]

4 പകലിൽ ഇരുൾ നിൻ ചുറ്റിലും
രാത്രിയിൽ മേഘങ്ങൾ നിന്മേലും
വന്നീടു-മ്പോൾ നീ കു-ലുങ്ങീടാ
ആശ്രയി-ക്കേശുവേ ആപത്തിൽ [പല്ലവി]

6 കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
കീർത്തിച്ചു ഘോഷിക്ക തൻ സ്തുതി
വാദ്യത്തോ-ടു ചേർത്തു നിൻ സ്വരം
ഹല്ലെലൂ-യ്യാ ഗീതം പാടുക [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14553

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: M. E. Servoss

Servoss, M. E. Hymns by this writer are in I. D. Sankey's Sacred Songs & Solos, 1881. (1) “Be glad in the Lord, and rejoice" (Joy in the Redeemer); and (2) "When the storms of life are raging" (Refuge in God). Another, "'Tis Jesus when the burdened heart" (Jesus, the Sinner's Friend), is in the Sunday School Union Voice of Praise, 1887. Miss Servoss was born at Schenectady, near New York. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)  Go to person page >

Text Information

First Line: കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക (Karttanil ārttu sa-ntēāṣikka)
Title: കർത്തനിൽ ആർത്തു സ-ന്തോഷിക്ക
English Title: Be glad in the Lord, and rejoice
Author: M. E. Servoss (1880)
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: കർത്തനിൽ, കർത്തനിൽ
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14553

Suggestions or corrections? Contact us