കേൾക്ക എന്റെ ആത്മാവേ

കേൾക്ക എ-ന്റെ ആത്മാവേ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു (Kēḷkka e-nṟe ātmāvē yēśu manas'saliññu)

Author: William Cowper; Translator: Anonymous
Tune: ST. BEES (Dykes)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 കേൾക്ക എ-ന്റെ ആത്മാവേ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു
ചോദിക്കു-ന്നു, ഹേ പാപീ, സ്നേഹിക്കുന്നോ നീ എന്നെ?

2 ആദിയി-ങ്കൽ ഞാൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ
ആദ്യം നി-ന്നെ സ്നേഹിച്ചു, പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു

3 പെറ്റ ത-ള്ള കുഞ്ഞിനെ മറക്കുന്നതെങ്ങനെ?
അവൾ മ-റന്നീടിലും നിന്നെ എന്നും ഞാൻ ഓർക്കും.

4 നിന്നെ എ-ന്റെ മഹത്വം വേഗത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കും
എന്നാൽ ആ-യതിൻ മുൻപേ നിന്നെ ശുദ്ധി ആക്കണം

5 എൻ സിംഹാ-സനത്തിന്മേൽ വേഗത്തിൽ നീ ഇരിക്കും
ഞാൻ വീണ്ടെ-ടുത്ത പാപീ സ്‌നേഹിച്ചീടുന്നോ എന്നെ?

6 എന്റെ സ്നേ-ഹം കർത്താവെ ഏതുമില്ല എങ്കിലും
കൃപയാ-ലതിനെ നീ വർദ്ധിപ്പി-മാറാക.

Source: The Cyber Hymnal #14587

Author: William Cowper

William Cowper (pronounced "Cooper"; b. Berkampstead, Hertfordshire, England, 1731; d. East Dereham, Norfolk, England, 1800) is regarded as one of the best early Romantic poets. To biographers he is also known as "mad Cowper." His literary talents produced some of the finest English hymn texts, but his chronic depression accounts for the somber tone of many of those texts. Educated to become an attorney, Cowper was called to the bar in 1754 but never practiced law. In 1763 he had the opportunity to become a clerk for the House of Lords, but the dread of the required public examination triggered his tendency to depression, and he attempted suicide. His subsequent hospitalization and friendship with Morley and Mary Unwin provided emotional st… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: കേൾക്ക എ-ന്റെ ആത്മാവേ യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു (Kēḷkka e-nṟe ātmāvē yēśu manas'saliññu)
Title: കേൾക്ക എന്റെ ആത്മാവേ
English Title: Hark, my soul, it is the Lord
Author: William Cowper
Translator: Anonymous
Meter: 7.7.7.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14587
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14587

Suggestions or corrections? Contact us