കിരീടം ചൂടിക്ക

Representative Text

1 കിരീടം ചൂടിക്ക കുഞ്ഞാടെ വാഴിക്ക
സ്വർഗ്ഗേ ധ്വനിക്കും സംഗീതം നീ ശ്രദ്ധിച്ചീടുക
ഉണരെൻ ആത്മാവേ നാഥനായ് പാടീടാം
അതുല്ല്യനാം നിൻ രാജാവേ എന്നെന്നും വാഴ്ത്തീടാം

2 കിരീടം ചൂടിക്ക കന്യകാ സൂനുവെ
ജയത്തിൻ മുദ്ര തൻ ശിരസ്സെ ശോഭിപ്പിക്കുന്നു
പരിമളം വീശും പനിനീർ പുഷ്പം പോൽ
മനോഹരം തൻ കാരുണ്യം നൽ ബേത്ലഹേം പൈതൽ

3 കിരീടം ചൂടിക്ക ദൈവത്തിൻ സൂനുവെ
തൻ പിൻചെല്ലുന്നോർ ഏവരും അവനെ വാഴ്ത്തട്ടെ
മനുഷ്യനു തുല്യം ദുഖം അറിഞ്ഞവൻ
സർവ്വവും തന്മേൽ ചുമന്നു ശാന്തി പകരുന്നോൻ

4 കിരീടം ചൂടിക്ക ജീവന്റെ ദൈവത്തെ
കല്ലറയെ ജയിച്ചു താൻ ഈ ലോകത്തെ വീണ്ടു.
പാടും തൻ മഹത്വം താൻ മരിച്ചുയിർത്തു
മരണത്തെ കീഴ്പെടുത്തി നിത്യജീവൻ നൽകി

5 കിരീടം ചൂടിക്ക ശാന്തിയിൻ രാജാവെ
തൻ ചെങ്കോൽ വീശും നേരത്തിൽ ശാന്തി പരക്കുന്നു
തൻ നിത്യമാം വാഴ്ച, സ്വർഗ്ഗത്തിൻ പുഷ്പങ്ങൾ
മുറിവേറ്റ തൻ പാദത്തിൽ പരിമളം വീശും

6 കിരീടം ചൂടിക്ക സ്നേഹത്തിൻ രാജാവെ
തൻ കൈ വിലാവിൽ കാണുന്നു സ്നേഹ മുറിവുകൾ
വാനേ ദൂതർക്കാർക്കും കണ്ടീടാ ആ കാഴ്ച
ജ്വലിച്ചീടും തൻ കണ്ണുകൾ രഹസ്യം കാണുന്നു.

7 കിരീടം ചൂടിക്ക സ്വർഗ്ഗത്തിൻ രാജാവെ
സ്നേഹത്തിൻ രാജനാകുന്ന രാജാവേ വാഴ്ത്തീടാം
അണിയിച്ചീടുക നൽ കിരീടങ്ങളെ
ഈ ലോക രാജ നേതാക്കൾ തന്നെ നമിക്കുന്നു.

8 കിരീടം ചൂടിക്ക സർവ്വം വാഴുന്നോനെ
വചനമായ് ലോകത്തിൽ വന്നു ജീവിച്ചവനെ
പാപം മോചിച്ചു താൻ സ്വർഗ്ഗെ വസിക്കുന്നു
ദൂതവൃന്ദം വാഴ്ത്തുന്നെന്നും രക്ഷകനെശുവേ

9 കിരീടം ചൂടിക്ക അനാഥിയായോനെ
കറങ്ങിടുന്ന ഗോളങ്ങളെ, സൃഷ്ടിച്ചവനെ
വാഴ്ക, രക്ഷകനേ നീ മരിച്ചെനിക്കായ്
നിൻ സ്തുതി മഹത്വം എല്ലാമേ നിത്യതയോളംSource: The Cyber Hymnal #14577

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Author: Matthew Bridges

Matthew Bridges Go to person page >

Author: Godfrey Thring

Godfrey Thring (b. Alford, Somersetshire, England, 1823; d. Shamley Green, Guilford, Surrey, England, 1903) was born in the parsonage of Alford, where his father was rector. Educated at Balliol College, Oxford, England, he was ordained a priest in the Church of England in 1847. After serving in several other parishes, Thring re­turned to Alford and Hornblotten in 1858 to succeed his father as rector, a position he retained until his own retirement in 1893. He was also associated with Wells Cathedral (1867-1893). After 1861 Thring wrote many hymns and published several hymnals, including Hymns Congregational (1866), Hymns and Sacred Lyrics (1874), and the respect­ed A Church of England Hymn Book Adapted to the Daily Services of the Church… Go to person page >

Text Information

First Line: കിരീടം ചൂടിക്ക കുഞ്ഞാടെ വാഴിക്ക (Kirīṭaṁ cūṭikka kuññāṭe vāḻikka)
Title: കിരീടം ചൂടിക്ക
English Title: Crown him with many crowns
Author: Matthew Bridges (1852)
Author: Godfrey Thring (1874)
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

DIADEMATA (Elvey)

Composed for Bridges's text by George J. Elvey (PHH 48), DIADEMATA was first published in the 1868 Appendix to Hymns Ancient and Modern. Since that publication, the tune has retained its association with this text. The name DIADEMATA is derived from the Greek word for "crowns." The tune is lively an…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14577

Suggestions or corrections? Contact us