ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!

Representative Text

1 ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!
സുന്ദര-മാമതു, ദിവ്യവു-മാമതു,
ക്രിസ്ത സ്നേഹം -ജാതമായ്,
താ-രവും ദൂ-തരും സാക്ഷിപ്പൂ.

2 ത്രി-ത്വത്തെ ആ-രാധിക്കാം,
സ്നേ-ഹവതാരം ദിവ്യാ-വതാരം,
യേ-ശുവേ ആരാധിക്കാം,
അടയാള-മായ് നമു-ക്കെന്തുണ്ട്?

3 സ്നേ-ഹമാണെൻ അടയാളം!
സ്നേഹം നിന-ക്കെന്നും, സ്നേ-ഹമെ-നിക്കെന്നും,
ഏ-വരെയും സ്നേ-ഹിക്കാം-
സ്നേ-ഹം താൻ നമു-ക്കടയാളം!

Source: The Cyber Hymnal #14589

Author: Christina Georgina Rossetti

Rossetti, Christina Georgina, daughter of Gabriel, and sister of Dante Gabriel and William Michael Rossetti, was born in London, Dec. 5, 1830, and received her education at home. Her published works include:— (1) Goblin Market, and Other Poems, 1862; (2) The Prince's Progress, and Other Poems, 1866 ; (3) Poems, mainly a reprint of Nos. 1 and 2, 1875; (4) A Pageant, and Other Poems, 1881, &c. In addition, Miss Rossetti has published several prose works, as:— Annus Domini (a book of prayers for every day in the year), 1874; Letter and Spirit of the Decalogue, 1883, and others. She has written very few hymns avowedly for church worship, but several centos have been compiled from her poems, and have passed into several hymn-books. The… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ! (Kri-sta snēhaṁ -vannallēā!)
Title: ക്രി-സ്ത സ്നേഹം -വന്നല്ലോ!
English Title: Love came down at Christmas
Author: Christina Georgina Rossetti
Translator: Simon Zachariah
Meter: 6.7.6.7
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14589
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14589

Suggestions or corrections? Contact us