മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ!

മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ! (Maṟutalikkuṁ makanē! ī rātriyil nī eviṭe)

Author: Robert Lowry; Translator: Simon Zachariah
Tune: [Where is my wandering boy tonight] (Lowry)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ!
നീയെന്നോമന പൈതലും എന്‍ പ്രിയ പുത്രനും

ഈ രാത്രി നീ എവിടെ? ഈ രാത്രി നീ എവിടെ?
ഹാ! നിന്നെ ഞാന്‍ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു!
ഈ രാത്രി നീ എവിടെ?

2 നിന്‍ മാതാവന്തികേ നിന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച പ്രായത്തില്‍
നിന്‍ മനം എത്ര നിര്‍മ്മലം! നിന്‍ മുഖം മാധുര്യം!

3 മുന്‍ കാലം പോലെ നിന്നെ ഞാന്‍ കാണ്മാന്‍ കൊതിക്കുന്നു
അന്നു നിന്‍ ജീവന്‍ ശുദ്ധവും നിന്‍ വീട്ടില്‍ ഭാഗ്യവും-

4 അലഞ്ഞു പോകും മകനെ! നിന്നെ ഞാന്‍ തേടുന്നെ
വൈഷമ്യമെല്ലാം കൊണ്ടുവാ! വത്സലാ! നീ വേഗം-

5 ഈ രാത്രി തന്നെ കൊണ്ടുവാ, അലയുമെന്‍ പുത്രനെ
കണ്ണുനീരൊപ്പി കൊണ്ടുവാ എന്‍ സ്നേഹമോര്‍പ്പിക്ക

Source: The Cyber Hymnal #14874

Author: Robert Lowry

Robert Lowry was born in Philadelphia, March 12, 1826. His fondness for music was exhibited in his earliest years. As a child he amused himself with the various musical instruments that came into his hands. At the age of seventeen he joined the First Baptist Church of Philadelphia, and soon became an active worker in the Sunday-school as teacher and chorister. At the age of twenty-two he gave himself to the work of the ministry, and entered upon a course of study at the University of Lewisburg, Pa. At the age of twenty-eight he was graduated with the highest honors of his class. In the same year of his graduation, he entered upon the work of the ministry. He served as pastor at West Chester, Pa., 1851-1858; in New York City, 1859-1861;… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ! (Maṟutalikkuṁ makanē! ī rātriyil nī eviṭe)
Title: മറുതലിക്കും മകനേ! ഈ രാത്രിയില്‍ നീ എവിടെ!
English Title: Where is my wandering boy tonight
Author: Robert Lowry
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14874

Suggestions or corrections? Contact us