നൽ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചീടിൻ

നൽ ദൈവത്തിൽ സ-ന്തോഷിച്ചീടിൻ (Nal daivattil sa-ntēāṣiccīṭin)

Translator: Simon Zachariah
Tune: GOD REST YOU MERRY
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 നൽ ദൈവത്തിൽ സ-ന്തോഷിച്ചീടിൻ
പുരുഷന്മാരേ
ഭ-യന്നിടേണ്ട രക്ഷകൻ താൻ
ജാതനായിന്നു
സാ-ത്താന്യ ശക്തി തന്നിൽ നിന്നും
നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ

പല്ലവി:
ഓ ശാന്തി സന്തോഷം ഇന്നാൾ, ഏ-വർ-ക്കും
ഓ ശാന്തി സന്തോഷം എന്നും!

2 ഓ യിസ്രായേലിൻ ബെത്ലഹേമിൽ
പൈതൽ ജനിച്ചു.
അ-നുഗ്രഹീത പ്രഭാതത്തിൽ
പുൽത്തൊട്ടിയതിൽ
തൻ അമ്മ മേരി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടോൾ
അനു-ഗ്രഹീതയായ് [പല്ലവി]

3 ഓ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൽ നിന്നും
ദൂതർ വന്നല്ലോ
ആ കാവൽ കാക്കും ഇടയർക്കു
മോദം ചൊന്നല്ലോ
ശിശുവിൻ പേരോ ദൈവപുത്രൻ
ബേ-തലേ ജനിച്ചോൻ [പല്ലവി]

4 ഓ ഭയം വേണ്ട ദൂതർ ചൊന്നു,
മറ്റൊന്നിനാലും;
നൽ കന്യകയിൽ പിറന്നിന്നു
രക്ഷകനായോൻ
വിശ്വസി-പ്പോരെ രക്ഷിച്ചീടാൻ-
സാത്താനിൽ നിന്നും [പല്ലവി]

5 ആ ഇടയന്മാർ അതു കേട്ട്
ആഹ്ലാദിതരായ്‌
തൻ ആടുകളെ കൊടുംങ്കാറ്റിൽ
അലയാൻ വിട്ടു;
നേരേ പോയ് ബെത്ലഹേമിൽ ദിവ്യ-
ശിശുവെ കാണാൻ [പല്ലവി]

6 ഓ ബെത്ലഹേമിൽ ചെന്നിട്ടവർ
പൈതലെ കണ്ടു
പശു-ത്തൊട്ടിയിൽ കിടന്നു ശിശു
കാലികൾക്കൊപ്പം
തൻ അമ്മ മേരി ചാരെ നിന്നു
പ്രാർത്ഥനയോടെ [പല്ലവി]

7 നാം പാട്ടുപാടി സ്തുതിച്ചീടാം
ഇന്നിവിടെയും
അ-ന്യോന്യം എന്നും സ്നേഹിച്ചീടാം
സഹോദരേ പോൽ
ഈ ക്രിസ്തുമസ്സ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ
അന്യരെ കരുതാൻ [പല്ലവി}

*** *** *** *** *** ***

ഈ ഭവനത്തെ ഭരിപ്പോനെ
ദൈവം കാക്കട്ടെ
വരും കാലത്തെ ക്രിസ്തുമസ്സ് കാണാൻ
നീണാൾ വാഴട്ടെ
നിൻ മിത്രം ബന്ധു ദൂരെ പാർപ്പോരും
നീണാൾ വാഴട്ടെ

പ്രതേക പല്ലവി

ഓ ദൈവം പുതു വർഷത്തിൽ
നൽകട്ടെ
ഓ ശാന്തി സന്തോഷമെന്നും

Source: The Cyber Hymnal #14759

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നൽ ദൈവത്തിൽ സ-ന്തോഷിച്ചീടിൻ (Nal daivattil sa-ntēāṣiccīṭin)
Title: നൽ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചീടിൻ
Translator: Simon Zachariah
Source: Old English
Language: Malayalam
Refrain First Line: ഓ ശാന്തി സന്തോഷം ഇന്നാൾ, ഏ-വർ-ക്കും
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14759

Suggestions or corrections? Contact us