ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ?

ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ? (N̄ān krūśin yēād'dhāvallayēā?)

Author: Isaac Watts; Author (refrain): Ira David Sankey; Translator: Simon Zachariah
Tune: [Am I a soldier of the cross] (Sankey)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ?
കുഞ്ഞാട്ടിൻ പിൻഗാമി,
തൻ ലക്ഷ്യം ലജ്ജയല്ലൊട്ടും,
ലജ്ജിക്കാ തൻ പേരിൽ!

പല്ലവി:
എൻ പേർക്കായ് മരിച്ചതാം
എന്റെ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ
കിരീടം പ്രാപിച്ചീടുമേ
എന്തു വന്നീടിലും

2 വാനോളം മഹിമ വേണമോ?
പൂമെത്ത വേണമോ?
മറ്റുള്ളോർ പൊരുതി നേടുമ്പോൾ,
രക്തം ചിന്തീടുമ്പോൾ. [പല്ലവി]

3 ആരാണെൻ ശത്രു പോരിതിൽ?
പ്രളയം നേരിടാൻ,
മിത്രമായ് ആരു ലോകത്തിൽ?
ദൈവമായ് ചേർത്തിടാൻ. [പല്ലവി]

4 യുദ്ധം ചെയ്യേണം വാഴുവാൻ,
ധൈര്യം താ ദൈവമേ;
കഷ്ടം, ശോ-ധന നേരിടും,
നിൻ വാക്കിൻ ശക്തിയാൽ! [പല്ലവി]

5 നിൻ ശുദ്ധർ മ്രുത്യുവൊന്നിനാൽ
ഈ പോരിൽ ജയിക്കും;
ജയം വിശ്വാസകണ്ണിനാൽ,
ദൂരെയായ് കണ്ടവർ! [പല്ലവി]

6 മഹത്വ നാൾ വന്നീടുമ്പോൾ-
ജയത്തിൻ അങ്കിയാൽ,
നിൻ സേന വാനിൽ മിന്നുമ്പോൾ,
മഹത്വം നിൻ സ്വന്തം! [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14633

Author: Isaac Watts

Isaac Watts was the son of a schoolmaster, and was born in Southampton, July 17, 1674. He is said to have shown remarkable precocity in childhood, beginning the study of Latin, in his fourth year, and writing respectable verses at the age of seven. At the age of sixteen, he went to London to study in the Academy of the Rev. Thomas Rowe, an Independent minister. In 1698, he became assistant minister of the Independent Church, Berry St., London. In 1702, he became pastor. In 1712, he accepted an invitation to visit Sir Thomas Abney, at his residence of Abney Park, and at Sir Thomas' pressing request, made it his home for the remainder of his life. It was a residence most favourable for his health, and for the prosecution of his literary… Go to person page >

Author (refrain): Ira David Sankey

Sankey, Ira David, was born in Edinburgh, Pennsylvania, in 1840, of Methodist parents. About 1856 he removed with his parents to New Castle, Pennsylvania, where he became a member of the Methodist Episcopal Church. Four years afterwards he became the Superintendent of a large Sunday School in which he commenced his career of singing sacred songs and solos. Mr. Moody met with him and heard him sing at the International Convention of the Young Men's Christian Association, at Indianapolis, and through Mr. Moody's persuasion he joined him in his work at Chicago. After some two or three years' work in Chicago, they sailed for England on June 7, 1872, and held their first meeting at York a short time afterwards, only eight persons being present.… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ? (N̄ān krūśin yēād'dhāvallayēā?)
Title: ഞാൻ ക്രൂശിൻ യോദ്ധാവല്ലയോ?
Original Language: English
Author: Isaac Watts
Author (refrain): Ira David Sankey
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: എൻ പേർക്കായ് മരിച്ചതാം
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14633

Suggestions or corrections? Contact us