നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ

നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ (Ninniṣṭaṁ dēvā āyīṭaṭṭe)

Author: Adelaide A. Pollard; Translator: Volbrecht Nagel
Tune: ADELAIDE (Stebbins)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ
ഞാനോ മൺപാത്രം നിൻ കരത്തിൽ
നിൻ പാദത്തിൽ ഞാൻ താണിരിക്കും
നിന്നിഷ്ടം പോൽ നീ മാറ്റുകെന്നെ

2 നിന്നിഷ്ടം പോലെ ആകേണമേ
നിൻ സന്നിധൗ ഞാൻ താണിരിക്കും
നിൻ വചനമാം തണ്ണീരിനാൽ
എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധിചെയക

3 നിന്നിഷ്ടം പോലെ ആകേണമേ
എന്നുള്ളം നോവും വേളയിലും
നിൻ കരം തൊട്ടു താലോലിക്കെൻ
കർത്താവേ ഞാനും ശുദ്ധനാവാൻ

4 നിന്നിഷ്ടം പോലെ ആകേണമേ
എന്നിഷ്ടരെന്നെ തള്ളിയാലും
ഞാൻ കൈവിടില്ല എന്നു ചൊന്ന
നാഥാ നിൻ വാക്കെന്താശ്വാസമേSource: The Cyber Hymnal #14794

Author: Adelaide A. Pollard

Not to be confused with Adelaide A. Procter Go to person page >

Translator: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ (Ninniṣṭaṁ dēvā āyīṭaṭṭe)
Title: നിന്നിഷ്ടം ദേവാ ആയീടട്ടെ
English Title: Have thine own way, Lord
Author: Adelaide A. Pollard
Translator: Volbrecht Nagel
Meter: 9.9.9.9
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14794
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14794

Suggestions or corrections? Contact us