നിർ-മ്മല-രായൊരേ

Representative Text

1 നിർ-മ്മ-ല-രായൊരേ!
ആ-ന-ന്ദിച്ചീടുവിൻ,
നിങ്ങൾ തൻ കൊടി പാറട്ടെ,
യേശുവിൻ ക്രൂശതും.

മോദം-പാടാം-
കീർത്തിക്കാം തൻ സ്തുതി.

2 സർവ്വരും പാടട്ടെ!
ഉച്ചത്തിൽ തൻ സ്തുതി,
യുവാക്കളും വൃ-ദ്ധ-രുമേ-
ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തീടിൻ.

3 മുന്നോട്ടോടാംവീണ്ടും,
സ്തോത്രഗീതം പാടി,
ഗോപുരം, കോട്ട, പിന്നിട്ടു-
തേജസ്സേറും പാതെ.

4 ദൂതരിൻ സംഘവും,
ഭൂമിയിൻ ശുദ്ധരും,
സന്തോഷ ധ്വനി മുഴക്കും-
വീണ്ടെടുപ്പിൻ മോദം

5 ഹോശാനാ പാടുവിൻ!
ഹാല്ലേലൂയ പാടിൻ,
പ്രതിധ്വനി ഉയരട്ടെ-
ധൂമ പടലം പോൽ.

6 ആഴിയിൻ തിരപോൽ,
ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കാം
പിതാക്കൾ പണ്ടു ചെയ്തപോൽ
സങ്കീർത്തനങ്ങളാൽ.

7 ജീവിത യാത്രയിൽ,
എന്നെന്നും പാടീടാം,
ഏതു നിലയിൽ ആയാലും,
രാത്രി പകലെന്യേ.

8 മാന്യത പാലിപ്പിൻ,
മുന്നോട്ടടി വെപ്പിൻ,
ഇരുട്ടിലെ പോരാളി പോൽ,
വെട്ടം വരും വരെ.

9 പോരാട്ടം തീർന്നീടും,
ക്ഷീണർ ആശ്വസിക്കും,
പരദേശി വിശ്രമിക്കും,
സ്വർഗ്ഗ ഭവനത്തിൽ.

10 നിർ-മ്മ-ല-രായൊരേ!
ആനന്ദിച്ചു പാടിൻ,
നിങ്ങൾ തൻ കൊടി പാറട്ടെ,
യേശുവിൻ ക്രൂശതും.

11 സ്തുതി വാഴുന്നോനു,
നാം പുകഴ്ത്തുന്നോനു,
പിതാ, പുത്രാത്മാക്കൾക്കുമേ,
ഇന്നും എന്നും സ്തോത്രം.

Source: The Cyber Hymnal #14807

Author: E. H. Plumptre

Edward H. Plumptre (b. London, England, August 6, 1821; d. Wells, England, February 1, 1891) was an eminent classical and biblical scholar who gained prominence in both church and university. Educated at King's College, London, and University College, Oxford, he was ordained in the Church of England in 1846. Plumptre served as a preacher at Oxford and a professor of pastoral theology at King's College, and held a number of other prestigious positions. His writings include A Life of Bishop Ken (1888), translations from Greek and Latin classics, and poetry and hymns. Plumptre was also a member of the committee that produced the Revised Version of the Bible. Bert Polman… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നിർ-മ്മ-ല-രായൊരേ! (Nir-m'ma-la-rāyeārē)
Title: നിർ-മ്മല-രായൊരേ
English Title: Rejoice, ye pure in heart
Author: E. H. Plumptre
Translator: Simon Zachariah
Meter: SM refrain
Language: Malayalam
Refrain First Line: മോദം-പാടാം
Copyright: Public Domain

Tune

MARION (Messiter)

Arthur H. Messiter (b. Frome, Somersetshire, England, 1834; d. New York, NY, 1916) composed MARION for this text in 1883 and named it after his wife [sic. mother]. The tune was published in the Hymnal with Music as Used in Trinity Church (1893), a hymnal compiled by Messiter during his long term of…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14807
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14807

Suggestions or corrections? Contact us